Академіку Саленку Олександру Федоровичу – 50 років
Академіку Саленку Олександру Федоровичу – 50 років
Додано:17/06/2018

 

 

 

Академіку Саленку Олександру Федоровичу – 50 років!

 

У цьому році академіку загальнотехнічного відділення Академії наук вищої освіти України, доктору технічних наук, професорові Саленку Олександру Федоровичу виповнюється 50 років. Це певний відрізок життєвого і творчого шляху, який  пройдено нашим колегою із честю та гідністю.

Саленко Олександр Федорович народився 16 червня 1968 року в місті Кременчуці Полтавської області у сім'ї службовців. У 1985 році після закінчення загальноосвітньої середньої школи № 23 Крюківського району вступив до Київського політехнічного інституту, де навчався на кафедрі технології машинобудування, а, згодом, з четвертого курсу – на кафедрі металорізальних верстатів та обладнання гнучких виробничих систем механіко-машинобудівного факультету. Отримав диплом із відзнакою і здобув кваліфікацію за спеціальністю 1202 – «Металорізальні верстати та інструмент».

Після закінчення вишу як молодий спеціаліст був направлений на роботу асистентом до Кременчуцької філії Харківського політехнічного інституту. Того ж року вступив до заочної аспірантури кафедри металорізальних верстатів та обладнання гнучких виробничих систем Київського політехнічного інституту. Аспірантура була достроково закінчена захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у грудні 1994 р на спеціалізованій вченій раді при Київському політехнічному інституті. Продовжуючи роботу на посадах старшого викладача, доцента, у 1996 році отримав вчене звання доцента кафедри технології машинобудування та обробки металів тиском, а навесні 1997 року вступив до очної докторантури кафедри конструювання верстатів і машин НТУУ «Київський політехнічний інститут».

І знову О.Ф. Саленку НТУУ «КПІ», його альма-матір, вручила мандат довіри – успішний та яскравий захист на спеціалізованій вченій раді з питань процесів фізико-технічної обробки матеріалів. Доктор технічних наук з 2002 р.

Повернувшись після захисту до тепер вже Кременчуцького державного політехнічного університету, очолив новостворену кафедру верстатів і верстатних комплексів, а рішенням Вченої ради університету 18 грудня 2003 р. отримав вчене звання професора.

Свою професійну діяльність Саленко Олександр Федорович пов'язав зі створенням нових видів прогресивного обладнання, яке реалізує фізико-технічні ефекти для виконання обробних операцій. Фахівець у галузі обробки матеріалів тонкими гідравлічними струменями надвисокого тиску, обробки лазерно-струминними потоками композиційних матеріалів. Досліджуючи процеси обробки нових матеріалів, зокрема, композитів, він сформулював низку положень механіки руйнування анізотропних середовищ потужними потоками енергії, зробивши внесок у розвиток теорії керованого руйнування композиційних матеріалів; розробив принципи функціонально-орієнтованого підходу до створення обробних технологій нових конструкційних матеріалів.

Саленко О.Ф є автором понад 260 друкованих праць, у тому числі чотири монографії, підручники та навчальні посібники. Має кілька патентів на винаходи нових пристроїв для реалізації прогресивних технологій.

Виходячи із потреб ринку висококваліфікованих спеціалістів у галузі прогресивних обробних процесів, а також із специфіки та наявного обладнання, кафедру верстатів та верстатних комплексів у 2010 р. було перейменовано на кафедру процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки.

Головну увагу Саленко О.Ф. зосереджує на розробці новітніх технологій обробки композиційних матеріалів із використанням потужних потоків енергії. З 2003 року виконано низку науково-дослідних робіт фундаментального та прикладного характеру: фундаментальна НДР "Розвиток теорії руйнування композитних матеріалів потужними джерелами енергії" (2006-2008 рр.); прикладні роботи: "Використання ефектів струминно-променевого впливу для прецизійного формоутворення виробів із композитів з трансформацією властивостей поверхневих шарів" (2009-2010 рр.), фундаментальна НДР «Розробка теорії лазерно-струминного різання композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу» (2011-2013 рр.); "Розробка принципів адаптивного керування комбінованими процесами на основі струминного різання" (2004-2005 рр.). Значним практичним виходом робіт стало створення унікального лазерно-струминного комплексу ЛСК-400-5 (аналогів в Україні не існує), який дозволяє виконувати широке коло наукових досліджень струминних, лазерних та комбінованих методів обробки. Запатентована система введення променя у струмінь рідини дозволяє у широкому діапазоні керувати інтенсивністю тепловідведення у зоні лазерного впливу, внаслідок чого вдалося виконати дослідження самопоширюваного високотемпературного синтезу, ініційованого лазерним випромінюванням. Одержано пробні різи високоміцних матеріалів (зокрема, заготовок із кубічного нітриду бору), розроблено наукові основи метода (наразі систематизація зазначених основ буде покладена в основу дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук одним із заявників – проф. Щетиніним В.Т.). Розроблено низку промислових технологій лазерно-струминного різання для впровадження у виробництво.

Професор Саленко О.Ф. активно розвиває новітній підхід до створення прогресивних машин і обладнання. Функціональний підхід дозволяє абстрагуватися від матеріальних носіїв функцій конкретного об’єкт і зосередитися виключно на процесах та явищах, які мають конкретний інноваційний вихід. У подальшому морфологічний перебір варіантів матеріальних носіїв та способів впливу на них дозволяє виявити не тільки найбільш економічно доцільний варіант виконання виробу, а і отримати ряд нових ефектів, що можуть принципово поліпшити сам виріб.

З 2015 року виконуються роботи за договорами із ДП «КБ «Південне» у галузі розробки новітніх технологій і створення сучасних композиційних матеріалів (класу «вуглець-вуглець» та «вуглець-полімер»). На сьогодні виконано сім таких робіт: «Розробка технології та виготовлення комплекту зразків з ВВКМ 3D-структури для визначення властивостей матеріалу»; «Розробка технології регенерації і контролю методом електронної мікроскопії алмазовмісного шару спеціального інструменту для механічної обробки деталей із ВВКМ, «Виготовлення і зварювання елементів макету ТСЗ»; «Розробка технології та виготовлення елементів оснащення на 3D принтері. Обробка надміцних вуглецьвмісних матеріалів гідроабразивним різанням»; на замовлення Українського науково-технологічного центру - «Виготовлення і зварювання елементів макету ТЗС»; «Дослідження поведінки зразків нероз’ємних з’єднань в умовах експлуатації»; «Визначення рівня газовиділення неметалевих матеріалів, що застосовуються в КА» (у рамках програми Січ-2); договір №2/410 – «КБ «Південне» від 30.03.2018 р. «Налагодження та оптимізація роботи системи нагріву та охолодження технологічного оснащення»; наразі продовжується робота за договором «Виготовлення і поставка зразків із заготовок вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу» (обсяг фінансування 246 тис. грн). У рамках програми «Гром-2» виконуються роботи зі створення на основі адитивних технологій полегшених карбоновмісних фланців паливних баків сучасних ракет.

Саленко О.Ф. активно співпрацює з академічними установами, зокрема, Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Інститутом проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. Укладено договори про співпрацю із закордонними партнерами, зокрема, Технічним університетом – Габрово (Республіка Болгарія), фірмою ELFI HmbH (Австрія), Вищою технічною школою Єзуїтів – Інститутом ІКАМ (Франція), Науково-технічним товариством машинобудівників Болгарії. Завдяки плідній співпраці кафедри із Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля та за підтримки акад. М.В.Новікова при кафедрі створено адміністративно-сумісний навчально-науково-виробничий центр «Гібридні технології в машинобудування», на базі якого планується організація профільної (ключової) лабораторії обробки матеріалів струминно-променевими методами. Наразі ведуться роботи щодо організації лабораторії ізотопної мас-спектрометрії та спектрофотометрії для продовження робіт зі створення нових матеріалів для теплозахисту космічних кораблів багаторазового використання, а також способів і методів формування відповідальних високонавантажених виробів

Акад. Саленко О.Ф. тривалий час працював експертом ВАК України з напряму «Машинобудування та матеріалообробка»; був заступником голови Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України із секції фізико-технічних проблем матеріалознавства, а нині – член секції цієї ж Ради із секції проблем видобутку корисних копалин; є членом Навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з машинобудування та інженерної механіки, в якій бере активну участь, розробляючи стандарти освіти. Саленка О.Ф. залучено до складу експертної групи з розгляду робіт, представлених у 2016 р., на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за напрямом «Високотехнологічне машинобудування та охорона навколишнього природного середовища». Проводить акредитаційні та ліцензійні експертизи вищих навчальних закладів України ІІ-ІV рівнів акредитації, працюючи головою комісій.

Активно займається рецензуванням монографій, підручників та навчальних посібників колег із України та зарубіжжя; є членом редакційних колегій профільних видань в м. Київ та Харків; Періодичного наукового видання «Journal of the Technical University of Gabrovo» у м. Габрово (Болгарія), періодичного наукового журналу «Materials Science: Materials Review» (Сінгапур), а також рецензентом рукописів робіт дописувачів міжнародного наукового видання «Laser Magazin».

Протягом останніх чотирьох років є організатором щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» для студентів вищих навчальних закладів України, що проходить на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Також активно бере  участь у зарубіжних, міжнародних та національних конференціях.

Саленко О.Ф. заохочений Почесними грамотами Національної академії  педагогічних наук України (2008 р.) та МОН України (2010 р.), є відмінником освіти України (з 2011 р.), нагороджений знаком «За наукові досягнення» Академії наук вищої освіти України (2011 р.) та є Лауреатом премії Тугай-Жовніра (2012 р.). У 2017 році вручено нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення».

За останні роки пройшов підвищення кваліфікації за кордоном у низці провідних навчальних закладів світу: 1) Utah Valley University (UVU), м. Орем, штат Юта, США (за програмою «Відкритий світ»); 2) Пекінський аерокосмічний інститут, м. Пекін (КНР) з 21.10.2013 до 28.10.2013р.; 3) Вища Технічна Школа Ієзуітів ICAM, м. Нант (Франція) з 14 до 19 жовтня 2014 року; 4) Науково-технічне товариство машинобудівників (Болгарія) за програмою «Машинобудування», 2018 р.

Зазначені напрямки роботи є актуальними та перспективними як для України, так і для наукової спільноти в цілому.

Тож щиро вітаємо нашого ювіляра і бажаємо йому міцного здоров’я, гарного настрою, подальших творчих успіхів та активної діяльності на шляху розбудови нашої держави!

 

 

Віце-президент АНВОУ,
академік-секретар загальнотехнічного відділення                     Ю.М. Кузнєцов

  • Академіку Саленку Олександру Федоровичу – 50 років
 
Коментарі

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту