П Р О Т О К О Л засідання журі конкурсу на краще видання 2020 року
П Р О Т О К О Л засідання журі конкурсу на краще видання 2020 року
Додано:07/12/2020

П Р О Т О К О Л

засідання журі конкурсу на краще видання 2020 року

30.11.2020 року                        м. Київ                                           № 1      

            

                                                                                                              

Присутні: академіки  – Табачніков  С.І. – Президент ГО «НАН ВО України»; Процюк Р.Г. – Перший віцепрезидент-головний учений секретар;  Біляєва О.О. –  віцепрезидент з питань постійної комісії журі конкурсів – голова журі; Кузнєцов Ю.М.  – віцепрезидент з наукової роботи;  акад. Воробей П.А. – віцепрезидент з питань запобігання та протидії корупції.

Головуючий: акад. Біляєва О.О.  –  віцепрезидент з питань постійної комісії журі конкурсів.

Секретар: Товалович Т.В. – керівник Апарату Президії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати проведення щорічного конкурсу на краще видання 2020 року

 

                                           Доповідач: акад. Біляєва О.О. – голова журі конкурсу

              2. Різне

СЛУХАЛИ: про результати проведення щорічного конкурсу на краще видання 2020 року.

ВИСТУПИЛИ: голова журі конкурсу, д-р мед.н., проф., віцепрезидент, акад. Біляєва О.О., яка повідомила, що у 2020 році на конкурс, який щорічно проводить Академія, незважаючи на складну економічну та епідеміологічну ситуацію  надійшло 49 робіт з різних номінацій серед яких: монографій 16  шт.,  підручників – 4 шт., навчальних посібників – 10 шт., довідкова література – 1 шт.;  художньої літератури – 5  шт.;  науково-популярне видання – 1 шт.; статей, опублікованих у виданнях, які входять до науко метричних баз Scopus, Web of Science  тощо – 9 шт.; патентів на корисну модель – 2 шт.; праці молодих учених – 1 шт.

         Журі у складі академіків: Табачнікова С.І., Процюка Р.Г., Вороб’я П.А., Біляєвої О.О., Кузнєцова Ю.М. докладно розглянуло надіслані праці і дійшли таких висновків.

    УХВАЛИЛИ:

І. З номінації «Монографії» нагородити:

дипломом І місце

 

1. Бондаренко В.В.  Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями. К.: ФОП Кандиба Т.П., 2018. – 524 с.

2. Табачніков С.І., Шпак В.І., Процюк Р.Г. та ін. Національна безпека України у викликах новітньої історії: авт.-укл. В.І. Шпак; кер. авт. кол. С.І. Табачніков. – К. : ДП «Експрес-об’ява», 2020. – 464 с.

3. Cherep A.V., Cherep O.G, Oleinikova L.G, Krylov D.V.

Череп А.В., Череп О.Г, Олейнікова Л.Г., Крилов Д.В. Theoretical and

methodical basics of investment as a small and midsize business`s

development tool. – London: Autor House. 2020. – 296 p.     

4. Череп О.Г., Терент’єва Н.В. Особливості формування збутової

політики машинобудівних підприємств / монографія. -Запоріжжя.: ЗНУ,

2020.- 210 с.

5. Omelyanenko V. National strategic innovation security policy making (theoretical review). Tallinn. Teadmus, 2020. 300 p.

6. Баль-Прилипко  Л.В., Чередніченко О.О., Слободянюк Н.М., Леонова Б.І., Рябовол М.В. Наукові основи та економічна доцільність створення технологій виробництва м’ясних продуктів тривалого терміну зберігання. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 381 с.

 

дипломом ІІ місце

 

7. Аршава І.Ф., Бунас А.А. Прогностична компетентність як внутрішній регулятор поведінки особистості.  К.: ВД «Освіта України», 2019. – 170 с.

 8. Струтинська І.В. Організація та управління цифровою трансформацією бізнес-структур: теорія, методологія, практика.

9.  Паєнок О., Вдовиченко Ю., Паньків В., Давидова Ю., Паєнок А., Вовканич А. Тиреоїдна патологія та вагітність: етіопатогенез, клініка, діагностування, лікування, реабілітація.  – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 264

 

дипломом IІІ місце

 

10. Воробйова Л.В. Володимир Вернадський і фізична економія. // Молодий вчений. - 2017. - № 2. - С. 239-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

11. Чумаченко Д.І., Чумаченко Т.О. Математичні моделі та методи прогнозування епідемічних процесів. Харків: ТОВ «Планета Прінт», 2020. –

180 с.

12. Богачова О.С.,  Васильченко І.О., Веремієнко О.В.,. Капустник В.А. та ін. за ред. В.М. Лісового, В.О. , В.О. Коробчанського. Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень: монографія / О.С. Богачова, І.О. Васильченко, О.В. Веремієнко, В.А. Капустник та ін. за ред.. В.М. Лісового, В.О. Коробчанського. – Одеса: «Прес-кур’єр», 2016. – 520 с.

13. Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Гуменюк Ю.О., Сівак І.М., Кравчук В.Т. Моделювання, аналіз та оптимізація динаміки режимів руху вантажопідйомних машин.  

14. Вакалюк Т.А. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: теоретико-методологічні основи : Монографія. / за заг. ред. проф. Спіріна О.М. – Житомир: вид-во ФОП "О.О.Євенок", 2018. – 388 c.

15. Суховірська Л.П., Лунгол О.М., Задорожна О.В. Ресурсний підхід навчання фізики у фахових дисциплінах. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив Систем», 2019. – 325 с.

16. Шепетько Є.М., Сидоренко В.М., Повч О.А., Беляков-Бельский А.Б. ,

Ефремов В.В. и др. Хирургическое лечение острых дуоденальных язвенных кровотечений. К. : Феникс, 2020. – 276 с.

ІІ. З номінації «Підручники» нагородити

 

дипломом I місце

17. Довжук І.В. Основи книгознавства. – Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я.М., 2020. – 480 с.

 

 

18. Олейникова Л.Г., Череп А.В., Андиржанова Г.А. Современная парадигма формирования конкурентноспособной налоговой системы  Учебник. –  Алматы, 2020. – 171 с.

19. Шатохін А.М. Соціологія. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.». –

2020. – 316 с.

 

дипломом IІ місце

 

20. Гоц В.І., Нестеров В.Г., Гелевера О.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельних матеріалів. – К.: Основа, 2020. – 744.

 

ІІІ. З  номінації «Навчальні посібники» нагородити:

дипломом I місце

 

    21. Kulykova L. World history Ancient World (in two volumes).  1500 р.

    22. Паламарчук Д.А. Деталі машин. Курсове проектування. – К. : ЦП Компринт, 2019. – 220 с.

    23. Кошевий О.П., Григор’єва Л.О., Левківський Д.В. Опір матеріалів в лекціях і задачах. Київ-Кам’янець-Подільський, ТОВ « Друкарня «Рута» 2019. – 340 с.

   24. Горовий В.І., Яцина О.І. Нетримання сечі у жінок. – Вінниця. ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 472 с.

 

дипломом IІ місце

 

25. Скриннік Ю.С., Тарасова С.О. Усна практика «Let’s talk!». – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 159 с.

26. Шеретюк Р. Історія зарубіжного мистецтва: кросворди, таблиці, тести: практикум. – Рівне : РДГУ, 2019. – 124 с.

 

дипломом IІІ місце

 

27. Подосіннікова Г.І., Бохоня Т.М., Щербак Є.О. Crime Tracker: Building Up Vocabulary Skills Trough Situations With Film Characters (Слідопит: формування лексичної компетентності з використанням ситуацій із кіноперсонажами). – Суми, вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. –  130 с.

28. Кириленко Я.О. Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 108 с.

29. Михайловський Д.В. Розрахунок елементів та вузлів дерев’яних конструкцій за ДБН В.2.6-161 «Дерев’яні конструкції. Основні положення». – К. : ПНО КНУБА, 2018. – 115 с.

30. Дивак В.І., Єжова О.І. Навчальне архітектурне макетування. – К. : КНУБА, 2020. – 88 с.

 

ІV. З номінації «Довідкова література» нагородити:

31. Kulykova L. World History Ancient World (Historical dictionary).

 

 V. З номінації «Художня література» нагородити:

дипломом  І місце

 

32. Мойсєнко В.О., Канюра О.А., Шостка  І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р. Милосердя та благодійність на теренах України. К. :  ТОВ «Видавництво Юстон», 2020. – 204 с.

33. Коробчанський В.О. Осмислення: ілюстрована збірка віршів і прози. – Харків: «Констраст», 2019. – 232 с.

34. Яблонська Г.Д., Дивак В.І. Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського. – К. : КНУБА, 2019. – 192 с.

дипломом  ІІ місце

 

35. Кедровський П. Петро Кедровський: живопис, графіка. Гармонія лінії та кольору. . – К. : КНУБА, 2019. – 120 с.

36. Святослава За мечтой. –  К. : Видавництво «СПД Павленко», 2020. –

260 с.

 

VІ. З номінації «Науково-популярне видання» нагородити:

 

дипломом  І місце

37. Бондар Ю.В. Журналісти і Незалежність. Спогади, свідчення, документи. – К. : ВЦ «Академія», 2020. – 400 с.

 

VІІ. З номінації «Наукові статті» нагородити:

дипломом  І місце

 

38. Drozd O., Pavlenko S., Sevruk V. The teoretical and legal analysis offoreign experience on illegal amber production: Environmental and economic aspects. Asia Life Sciences. Issue 2, December 2019. URL: http://emtpub.com/wp-content/ uploads/2019/12/Supplement-21 -No-2-2019.pdf.

39. Mykola Nikolaenko, Larysa Bal-Prylypko  Development of an integrated food quality management system

40. Andrushkiv B., Melnyk L., Palianytsia V., Sorokivska O., Sherstiuk R.  Prospects for implementation of corporate environmental responsibility concept: the EU experience for Ukraine

 

дипломом  ІI місце

41. Samoylenko N. Online professional development: experiences, current opportunities

42. Prokopenko O., Omelyanenko V. Intellectualization of the Phased Assessment and Use of the Potential for Internationalizing the Activity of Clusters of Cultural and Creative Industries of the Baltic Sea Regions.

43. Merezhko Yul., Lievit D., Petrykova O., Gmyrina S., Kasianchuk M.  Experimental and research verification of the methodology of forming senior school pupils ’ artistic taste in vocal heritage (late XIX - early XX century).

 44. Savych A., Marchyshyn S., Basaraba R., Lukanyuk M. Antihyperglycemic, hypolipidemic and antioxidant properties of the herbal mixtures in dexamethasone-induced insulin resistant rats.

 

дипломом  IІI місце

 

45. Savych A., Marchyshyn S., Basaraba R. Determination of fatty acid composition content in the herbal antidiabeic collections

46. Sukhovirska L., Lunhol O., Zadorozhna O., Kovalenko P. The effectiveness of implementing "heart-lung machine sorin c5" software product in the  educational process of  medical university

 

VIII. З номінації «Патенти на корисну модель» нагородити:

дипломом  І місце

 

47. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Серія патентів на винаходи

«Шпиндельні вузли верстатів з електромеханічним затиском» (№ 116050 шпиндельний вузол верстата; № 120169 шпиндельний вузол верстата;

№ 120959 затискний патрон).

48. Орлов Ю.Ю., Золотухін К.С., Приходько Ю.П., Гончар В.К.        «Пристрій для приготування водонаповненої вспіненої вибухової композиції»         Патент на корисну модель № 122425, власник: Національна академія внутрішніх справ.

 

IХ. З номінації «Праці молодих учених» нагородити:

 

дипломом  І місце

 

49. Савицький Е.Е. Багатство і бідність як філософська та практична проблема. – К. : ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 44.

 

 

Президент ГО «НАН ВО України»                                   акад. С. Табачніков

 

Голова журі конкурсу                                                             акад. О. Біляєва

 

Члени журі:                                                                                  акад. П. Воробей

                                 

                                                                                                           акад. Ю. Кузнєцов  

                                                                                      

                                                            акад. Р. Процюк                                                                                          

                                                                    

  • П Р О Т О К О Л засідання журі конкурсу на краще видання 2020 року
 
Коментарі

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту