П Р О Т О К О Л
П Р О Т О К О Л
Додано:12/11/2019

П Р О Т О К О Л

засідання журі конкурсу на найкращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу, праці молодих учених, патенти на корисну модель тощо

 

17.10.2019 року                        м. Київ                                           № 1                                                                         

                                                                                                             

Присутні: академіки  – Табачніков  С.І. – Президент ГО «НАН ВО України»; Біляєва О.О. –  віце-президент з питань постійної комісії журі конкурсів (голова журі конкурсної комісії); Шпак В.І. – віце-президент з видавничої діяльності (заступник голови); Кузнєцов Ю.М.  – віце-президент з наукової роботи;  Погребенник В.Ф. – віце-президент з соціально-гуманітарних наук.

Відсутні з поважних причин:  акад. Воробей П.А., акад. Шевчук С.В.

Головуючий: акад. Біляєва О.О.  –  віце-президент з питань постійної комісії журі конкурсів.

Секретар: Товалович Т.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати проведення щорічного конкурсу на найкращу монографію, підручник, навчальний посібник, праці молодих учених, патенти, художню літературу тощо

 

                                           Доповідач: акад. Біляєва О.О. – голова журі конкурсу

2. Різне

СЛУХАЛИ:

Голову журі конкурсу на найкраще видання року, акад. Біляєву О.О., яка повідомила, що у 2019 році на конкурс, який щорічно проводить Академія, надійшло 176 робіт з різних номінацій серед яких: монографій 80 шт.,  навчальних посібників – 43  шт., підручників – 20 шт., художньої літератури – 2 шт.; довідкова література – 2 шт.; серія періодичних видань – 1 шт.;  науково-популярне видання – 2 шт.; статей, опублікованих у виданнях, які входять до науко метричних баз Scopus , Web of Science  тощо – 12 шт.,

збірник наукових статей – 1; патентів на корисну модель – 13 шт.

         Журі у складі академіків: Табачнікова С.І., Біляєвої О.О., Шпака В.І., Кузнєцова Ю.М. докладно розглянуло надіслані праці і дійшли таких висновків.

    УХВАЛИЛИ:

І. З номінації «Монографії» нагородити:

дипломом І місце

1. Андиржанова Г.А., Череп А.В. Системный анализ социально-экономического положения женщин в обществе на примере Украины и Казахстана. – К. : 2017, Кондор.

2. Андрушків Б.М.  Кафедра: особливості еволюції вузівської науки в умовах суспільної революції. – Тернопіль: Терно-граф, 2017. – 276 с.

3. Афтанюк В.В., Спінов В.М., Даниленко Д.В. Інтенсифікація скрубберної технології очищення газів суднових енергоуствановок. – Одеса: НУ «ОМА», 2019. – 136 с.

4. Бадида А.Ю. Соціальна держава в умовах глобалізації. – Ужгород: РІК-У, 2019. – 200 с.

5. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В., Отрашевська В.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії. – К.: Каравела, 2018. – 924 с.

6. Бойко В.В., Криворучко І.А., Мушенко Є.В., Смачило Р.М. Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони (стратегічні та тактичні питання). – Харків: Промінь, 2019. – 160 с.

7. Воробей П.А., Савченко А.В., Бельський Ю.А., Колб О.Г. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ. – К. : «Юрінком Iнтер», 2019. – 264 с.

 8. Жоаким А. Герра Хамуйела, Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Т.О. Генетико-морфологический синтез зажимных патронов. – Луцк : Вэжа-Друк, 2017. – 328 с.

9. Кравчун Н.О., Полозова Л.Г., Попова С.С. Кора надпочечников: физиология и патололия. – К.: Издательский Дом «Аванпост Прим», 2019. – 336 с.

10. Кривопишина О.А., Терентьєва Н.О., Козяр М.М. Життєдіяльність та життєтворчість особистості в особливих умовах. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 527 с.

11. Лазуренко В.М. У пошуках крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, видавець Кандич С.Г., 2019. – 76 с.

12.  Лизанчук В.В. Так! Я – Українець!. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 800 с.

13. Марков А. Р., Маркова М. В. Медико-психологічні детермінанти інформаційно-психологічної безпеки цивільного населення. Харків  : «Друкарня Мадрид», 2019. – 248 с.

 14. Орехівський В.Д. Еволюція наукових основ органічного землеробства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 550 с.

15. Omelianchyk L., Brazhko O., Labenska I., Zavgorodniy M., Petrusha Yu. Biological activity and physicochemical properties of N-acid derivatives S- (2-methylquinoline-4YL) – L-cystein. – Zaporizhzhia, Zaporizhzhia National University. 2018. – 226 р.

16.  Самбор М.А.  Право на мирні зібрання. – Прилуки : КП «Прилуцька міська друкарня», 2018. – 420 с

17. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М., Савіна Р.В., Могильний С.М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»). – К.: МВЦ «Медінформ», 2017. – 271 с.

18. Шепетько Е.Н. Ошибки, опасности и осложнения в хирургии осложненных гастродуоденальных язв. – К. : Феникс, 2019. – 296 с.

 

дипломом ІІ місце

 19. Khymynets V., Holonic J. Ecological and economic education in the context of sustainable development (socio- economic view of sustainable development). – Magdeburg, Germany, 2019. – 173 p.

20. Poluzhyn M., Venzhynovych N., Galaidin A. Lecture notes on historiography of linguistics. Czеstochowa, 2019. – 242 p.

21. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е изд. – К. : МИЦ «Мединформ», 2018. – 579 с.

22. Дмитрук О.Ю., Денисик Б.Г. Рекреаційні осередки та геоекофони Середнього Побужжя. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 204 с.

23. Заяць О.І. Інституціоналізація конвергентних процесів у регіональних торговельно-економічних об’єднаннях. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2019. – 248 с.

24. Зузяк Т.П. Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVIII – початок ХХ століття). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 452 с.

25. Копилов С.А., Завальнюк О.М., Філінюк А.Г. та ін. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Перші 100 років поступу. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 208 с.

26. Іващенко О.О., Іващенко О.О. Загальна гербологія. НААН, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. Інститут захисту рослин НААН. – К. : Фенікс, 2019. 752 с. : іл.

27. Кальницька М.А. Соціальна сфера економіки України та її системна модернізація. – Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2018. – 400 с.         28. Козырь В.С.  Мясное скотоводство в степной зоне Украины. – Дніпро, «Деліта», 2018. – 295 с.

29. Коптюх  В.В. Дерматоми та способи аутодермопластики. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2019. – 304 с.

30.Корновенко С.В., Герасименко О.В. Селянин-бунтар. Селянська революція в Україні 1902-1917 рр. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2017. – 204 с.

31. Кузьмін О.Є., Малиновська Ю.Б., Петришин Н.Я., Малиновський Ю.В. Комунікаційні системи підприємств: оцінювання, активізування та ефективність. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. – 184 с.

32. Ляшенко В.П., Петров Г.С., Кофан І.М., Мізін В.В. Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності. – Дніпро : Ліра, 2018. – 212 с.

33. Макєєв В.Ф., Телішевська У.Д., Шибінський В.Я., Телішевська О.Д., Кулінченко Р.В. Скронево-нижньощелепні розлади. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2018. – 404 с.

34. Малюта Л.Я. Парадигма забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах інституційних трансформацій суспільства. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 525 с.

35. Мороз О.В., Карачина Н.П., Вітюк А.В. Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування.Вінниця: ВНТУ, 2019. – 184 с.

 36 .Начетова Т.А., Багацкая Н.В. Вторичная аменорея у девочек-подростков: клинико-генетические аспекты. – Open Science Publishing, 2018. – 170 с. 

 37. Носенко Е.Л., Байєр О.О., Глушко О.І., Грисенко Н.В., Фролова Н.В. Роль рівня сформованості диспозиційних та динамічних властивостей особистості у зумовленні якості життя. – Дніпро, Ліра, 2019. – 128 с.

38. Палінчак М.М. Державно-церковні відносини в Україні та у країнах Центрально-Східної Європи. Требішов, 2019. – 190 с.

39. Пасіцька О. «Львівський Манчестер» і «Галицька Каліфорнія»: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30-ті роки ХХ ст.).  – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. – 572 с.

40. Різник В.В. Комбінаторна оптимізація багатовимірних систем. Моделі багатовимірних систем інтелекту. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 168 с.

41. Рудько Г.І., Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України. – Київ – Чернівці : Букрек, у 2-х томах, 2019. – 840 с.

42. Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Максименко М.В., Лобанов С.М., Вербицький І.В. Гострі судинні захворювання кишківника: історичні здобутки та сучасні реалії. – К.: Інтерсервіс, 2019. – 162 с.

43.  Соловйов В.М., Кібальник Л.О. Емерджентні методи для емерджентної економіки. – Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – 324 с.

44. Хома І.Б., Бонецький О.О., Кащишин В.М., Вороніна Р.М., Лемішовська О.С. Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень. – Львів, Ліга-Прес, 2017. – 216 с.

45. Чаплай І.В. Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – 386 с.

46. Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г. «Pietas et littеraе» (Благочестя та Освіта»). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII – перша третина ХІХ ст.). – Рівне: О.Зень, 2018. – 289 с.

47. Штефан О.О. Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 544 с.

48. Шувалов С.М. Избранные работы по челюстно-лицевой хирургии. – Винница, «ПрАО Виноблтипография», 2018. – 264 с. : ил.

 

 

 

 

дипломом IІІ місце

 

49. Бакширова О.  Ґендерні художні моделі сучасної української романістики. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – 352 с.

50. Балан В.М., Присяжнюк О.І., Балагура О.В., Карпук Л.М. Рослинництво основних культур. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 384 с.

51. Баль-Прилипко Л.В., Слободянюк Н.М., Слива Ю.В., Лесніцька О.А., Старкова Е.Р. Організаційно-правові та нормативні основи діяльності  у галузі бджільництва. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 222 с.

52. Бакалець О.А. Скарби Барської землі Поділля ХIV-XVIII століть: історико-нумізматичне дослідження. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2017. – 128 с.

53. Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності. – Ужгород, Гражда, 2019. – 372 с.

54. Білик В., Карліна О. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ століть – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. – 304 с. (серія «Київське християнство», том ХІІІ). – 704 с.

55. Грищук А.Б. Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 232 с.

56. Єщенко Т.А. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х. – К. : «Академвидав», 2018. – 352 с.

57. Жуков О.В., Задорожна Г.О., Маслікова К.П., Андрусевич К.В., 55. Лядська І.В. Екологія техноземів. – Дніпро, 2017. – 442 с.

58. Заборовський В.В., Бисага Ю.М., Булеца С.Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики. – Ужгород : видавничий дім «Гельветика», 2019. – 650 с.

59. Кібальнік Л.О., Соловйов В.М. Моделювання складних систем в економіці і освіті. – Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю., 2018. – 300 с.

60. Клочко О.В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. – Вінниця: Т.П. Барановська, 2018. – 350 с.

61. Ковалевський С.Б., Шепелюк М.О. Дендрофлора міста Луцька. – Луцьк, СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. – 196 с.

62.  Корягін В.М., Блавт О.З. Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 236 с.

63. Крисоватий А.І., Синютка Н.Г. Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні. – Львів, Українська академія друкарства, 2017. – 199 с.

 64. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Адамів М.Є., Коць І.В., Коць І.І. Концептуальні засади та інструментарій управління толінговими операціями. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 238 с.

 65. Лябах А.П., Гайко О.Г. та  ін.  Хірургічна корекція розладів ходьби при хворобі Шарко-Марі-Тус. – К.: Стилос, 2018. – 155 с.

66. Максименко Н.В. Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 216 с.

67. Мармура О.З. Ознаки, що кваліфікують злочин. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 280 с.

68. Мельник Л.М. Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика. – Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2018. – 367 с.

69. Мисак Й.С., Римар Т.І., Заяць М.Ф. Підвищення ефективності роботи та економічності котлоагрегатів ТЕС. – Львів : Растр-7, 2018. – 244 с.

 70. Мітряєва Н.А., Старенький В.П., Білозор Н.В., Рубльова Т.В., Гребіник Л.В. Індукція церамідного шляху апоптозу в радіаційній онкології. – Харків, ДІСА ПЛЮС, 2018. – 188 с.

71. Носова Б.М. Україна-НАТО: медійний контекст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 207 с.

72. Самовол О.П., Кондартенко С.І., Могильна О.М. Томат (генетичні основи селекції). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 448 с.

73. Самохіна В.О., Шпак О.В. Екологія контакту в англомовному дискурсі. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 188 с.

74. Сігарьова Д.Д., Пилипенко Л.А., Борзих О.І., Ковтун А.М. Сільськогосподарська нематологія. – К. : Аграрна наука, 2017. – 340 с. + 16 с. вкл.

75. Скорина Л.В. «Гомін» і «відгомін»: дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років. – Черкаси: Брама-Україна, 2019. – 704 с.

76. Страфун С.С., Богдан С.В. Ревізійна пластика передньої схрещеної зв’язки колінного суглоба. – К.: Фенікс, 2019. – 180 с.

 77. Цебенко О.О. Державницька діяльність роду Гербуртів на теренах Галичини та Поділля у ХІV-ХVІІ століттях. – Львів : ДВ ВСВ «СВІТ», 2019. – 276 с., іл.

78. Цуркан К. Мистецька освіта в галузі текстилю на Львівщині другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (історія, структура, художні та методичні засади). – Львів, «Галич-Прес», 2019. – 276 с.

79. Шевченко Л.С. Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності. – Вінниця: ТОВ «Друк», 2018. – 396 с.

80. Яновицька А.В. Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. – Львів: Растр-7, 2019. – 179 с.

ІІ. З номінації «Підручник» нагородити

дипломом I місце

81. Georgiayants V., Bezugly P., Ukrainets I. et al. Pharmaceutical analysis: the study guide for students of  higher schools. – Kharkiv: NUph : Golden Pages. 2018. – 494 p.

82. Бухкало С.І. Загальна технологія харчової промисловості (приклади та тести). – К.: «Центр учбової літератури», 2-ге вид. доп.: ч.2. 2018. – 108 с.

83. Горбатенко І.Ю., Гиль М.І., Захаренко М.О., Козир В.С., Михальська В.М., Галушко І.А., Дехтяр Ю.Ф. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 600 с.

84. Денесюк В.І., Денесюк О.В. Внутрішня медицина. К. : МОРІОН, 2019. –

960 с. + 8 с. кол.  вкл.

85. Денисюк Р.О. Хімічна технологія. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. – 346 с., іл.

86. Матасар І.Г., Берзінь В.І., Луценко О.Г., Абдуллаєв Ф.Р. Гігієна дітей та  підлітків. – К.: Гордон, 2019. – 364 с.

87. Руденко М.В., Калениченко Р.А., Капосльоз Г.В., Корчова Г.Л. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 613 с.

88. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. – К.: Основа, 2017. – 528 с.

89. Самодін А.В., Чуприна О.В., Жилін Т.П., Чорний М.В., Нарусевич О.С., Несен О.О., Нагайник Т.Г. Домедична  допомога. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 230 с.

 

 

 

дипломом IІ місце

90. Isayeva O., Shumylo M., Avrahova L., Palamarenko I., Khmilyar I.  Medical english competence. – K.: «Book-plus», 2018. – 360 p.

91. Kyslychenko V., Lenchyk L., Gurieva I. et al. Pharmacognosy: tеxtbook for students of  higher schools . – Kharkiv: NUph: Golden Pages. 2019. – 584 p.

92. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія. Профільний рівень. Підручник для 10 класів. – К.:  Генеза, 2018. – 288 с.: іл.

93. Гладух Є.В., Рубан О.А., Сайко І.В., Чуєшов В.І., Ляпунова О.О. та ін. Промислова технологія лікарських засобів. – Х .: НФаУ : Новий Світ-2000, 2018. – 526 с.

94. Жигуц Ю. Основи наукових досліджень природничих та соціальних науках (українською та угорською мовами). – Ужгород-Берегово : Інвазор, 2018. – 224 с.

95. Касаткін Д.Ю., Блозва А.І., Касаткіна О.М. Інформатика і системологія. – К.:  НУБіП України, 2017. – 412 с.

96. Передрій О.І.,  Пахолюк О.В. Товарознавство сувенірів та товарів народних художніх промислів. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 275 с.

97. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Геоекологія України. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – 494 с.

98.  Щудро С.А., Кірсанова О.В., Таранов В.В. Гребняк М.П., Ковальчук Л.Й. Гігієна та медична екологія (у 2-х книгах). – Запоріжжя, ЗДМУ, 2019. – 215 с. + 231 с.

 

дипломом IІІ місце

 

99. Bulyna A.  Forming questions in English. – Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М., 2019. – 100 с.

100. Пахаренко В.І. Українська література 10 клас. – К.: Грамота, 2018. – 272 с. : іл.

 

ІІІ. З  номінації «Навчальний посібник» нагородити:

дипломом I місце

101. Астахова Л.Є., Муж Г.В. Ботаніка. Нижчі рослини. Водорості. В схемах. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 238 с. іл.

102. Баль-Прилипко Л.В., Слива Ю.В., Сілонова Н.Б. Управління якістю та безпечністю продовольчої сировини та харчових продуктів. – К.: «Компринт», 2018. – 422 с.

103. Бебешко В.Г. Прістер Б.С., Омельянець М.І. Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2017. – 504 с.

104. Горовий В.І., Шапринський В.О., Чайка Г.В., Барало І.В., Капшук О.М. Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічного профілю. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 824 с., іл.

105. Жилін Т.П., Нагайник Т.Г., Чуприна О.В. Пам’ятка з домедичної підготовки. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 102 с.

106. Жилін Т.П., Чуприна О.В. Перший на місці події. – К.: Маслаков, 2019. –112 с.

107. Кісіль З.Р., Угрин О.Г. Психологія управління: навчально-методичний посібник. – Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 508 с.

108. Кожина Г.М., Н.О. Марута, Л.М. Юр’єва та ін. Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці. – К.: ВСВ «Медицина», 2019. – 344 с.

109. Костюкевич В.М., Шинкарук О.А., Воронова В.І., Борисова О.В. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «фізична культура і спорт». – К.: Національний університет фізичного виховання і спорту, «Олімпійська література», 2018. – 528 с.

110. Самодін А.В., Чуприна О.В., Жилін Т.П. та ін. Дистанційний курс «Домедична допомога». – К.: Нац. акад. внут. справ, 2019.

111. Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф., Дядик О.О., Руденко С.О. Цитологічна діагностика. – Запоріжжя, 2019. – 226 с.

112. Череп А.В., Гамов О.В. Організація і методика економічного аналізу. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018. – 272 с.

113. Череп А.В., Калдыбаев Е.К. Инвестиции государства. – Алматы: ИП «Издательство АКН¥Р», – 2017. – 270 с.

114. Череп О.Г. Інноваційний розвиток підприємства. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 548 с.

115. Шпак В.І. Управління сучасним видавництвом. – К.: ДП «Експрес-об’ява», 2019. – 368 с.

 

дипломом IІ місце

 

116. Mykhaylova I. Physical chemistry. Student’s Tasks Manual. – Vinnytsya: LLC «Nilan-LTD», 2018. – 314 p.

117. Гаврилюк М.М., Соколов В.М., Жемойда В.Л.  Практичне насінництво та насіннєзнавство сільськогосподарських рослин. – Вінниця, 2018. – 286 с.

118. Кириллова Е.А. Гиперактивность – просто о сложном. Советы психолога. – Харьков: ТОВ «Планета-Прінт», 2018. – 236 с.

119. Коваленко С.І., Кривошей О.В., Воскобойнік О.Ю., Берест Г.Г. Білий А.К. Протималярійні лікарські засоби. Хінін та його аналоги за фармакологічною дією. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 328 с.

120. Негрич Т.І., Боженко Н.Л., Матвієнко Ю.О. Ішемічний інсульт: вторинна стаціонарна допомога. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2019. – 160 с.

121. Огірко О.І. Галайко Н.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 292 с.

122. Остапченко О.В. Українська мова в грі: проблемні завдання, конкурси, змагання, цікаві факти, тести, квести. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – 224 с.

123. Павловська Т.С., Ковальчук І.П. Географія Волинської області. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 212 с.

124. Пелевін Л.Є., Горбатюк Є.В., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т. Синтез гідро-та пневмоавтоматичних систем логістичної техніки. – К.: Інтерсервіс, 2018. – 228 с.

125. Піхоцький В.Ф., Піхоцька О.М. Державний фінансовий контроль. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 с.

126. Рижко В.А., Чорноморденко І.В., Рижко Л.В., Покотило К.М., Шарипін А.В. та ін. Філософія науки, техніки, архітектури. – К.: КНУБА, 2018. – 200 с.

127. Савйовський В.В., Молодід О.С. Зведення спеціальних будівель і споруд. – К.: Видавництво «Ліра-К», 2018. – 248 с.

128. Слонецький Б.І., Вербицький І.В., Іванів М.М. Шкали в екстреній і невідкладній медицині та медицині катастроф. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2019. – 292 с.

129. Чумак С.А. Пять навыков для жизни с диабетом.  – К.: ТОВ «Підприємство «Людопринт Україна з іноземними інвестиціями, 2018. – 122 с.

 дипломом IІІ місце

130. Алієв Е.Б., Пацула  О.М., Гриценко В.Т. Технологія комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 95 с.

131. Бейдик О.О., Топалова О.І. Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери  Духу і Волі. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 402 с.

132. Гриценко А.П. Всесвітня історія. – Харків: Видавнича група «Основа», 2018. – 87 с. (серія «Мій конспект).

133. Кадомський К.К., Ніколюк П.К. Java. Теорія і практика. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 232 с.

134. Ковтонюк М.М., Клімішина А.Я. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів закладів загальної середньої освіти. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2018. – 262 с.

135. Кондратенко Т.Є., Андрусик Ю.Ю. Загальна та часткова помологія. – К.: НУБіП України, 2017. – 253 с.

136. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О. та ін. Митне обслуговування зовнішньоекономічних операцій: прикладний аспект. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 148 с.

137. Михайловський Д.В., Бабич Т.С. Розрахунок і конструювання колон та балок з клеєної деревини. К.: КНУБА, 2018. – 302 с.

138. Нікіфорова Л.О.,  Шиян А.А. Управління процесами прийняття інноваційних рішень в сфері high technologies. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 86 с.

139. Степанов Ю.М., Будзак І.Я. Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 114 с.

140. Хіля  А.В. Арт-терапія у системі виховання ціннісного ставлення до життя у дітей і молоді з функціональними обмеженнями. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 252 с.

141. Шевченко О.С., Козько В.М., Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Меркулова Н.Ф., Погорєлова О.О. Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. – Харків: ХНМУ, 2018. – 100 с.

142. Шеретюк Р.М. Мистецькі набутки ордену піарів на Волині в контексті художніх візій доби бароко. – Рівне, РДГУ, 2017. – 88 с.

143. Яценко Г.В., Яценко А.М. Публіцистика Івана Франка. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 248 с.

 

ІV. З номінації «Художня література» нагородити:

дипломом  І місце

144. Глуховська Н.А. Намисто роздумів шалених. К. :  АДС УМКЦентр, 2018. – 142 с.

145. Черкес Н.Д. Адажіо замислених доріг. Львів : Плай, 2018. – 272 с. 

 

V. З номінації «Довідкова література» нагородити:

дипломом  І місце

146. Зозуля І.С., Слонецький Б.І., Боброва В.І., Зозуля А.І., Волосовець А.О. та ін. Історія кафедри невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2019. –

88 с.

  147. Біляєва О.О., Денисюк Л.Ю., Моісеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Риков С.О. Шаргородська Офтальмологічна допомога в Україні за роки Незалежності. – Кропивницький: «Поліум», 2019. – 328 с.

дипломом  ІІ місце

 

VІ. З номінації «Серія періодичних видань» нагородити:

дипломом  І місце

 

148. Логановський К.М. Журнал «Антропологія» 2017-2019 рр., ІSSN 2519-8343.

 

VІІ. З номінації «Науково-популярне видання» нагородити:

дипломом  І місце

 

149. Івасюк Г., Негрич Т., Матвієнко Ю., Боженко Н., Криса В. Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.  – Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2019. – 52  с.

150. Матвієнко Ю.О. Хвороби відомих людей. – Львів: Видавництво «МС», 2017. – 266 с.

VIIІ. З номінації «Збірник наукових праць» нагородити:

дипломом  І місце

151. Мірченко М. Морфолого-словотвірні категорії з синтаксичною домінантою та їх взаємодія // На сторожі слова: збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука / відп. ред. Віталій Кононенко. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – с. 226-235.

 

ІХ. З номінації «Наукові статті» нагородити:

 

дипломом  І місце

152. Лисанець Ю.В., Мороховець Г.Ю. , Бєляєва О.М. «Stylistic Features of Case Reports as a Genre of Medical Discourse», 2017. «Journal of Medical Case Reports», видавництво «BioMed Central Publishing», Велика Британія.

153. Лисанець Ю.В., Бєляєва О.М. «The use of Latin terminology in medical case reports: quantitative, structural, and thematic analysis», 2017. «Journal of Medical Case Reports», видавництво «BioMed Central Publishing», Велика Британія

154. Paska M., Bal-Prylypko L., Masliichuk O., & Lychuk M. (2019). «Мікроструктурний аналіз фаршів м’ясних посічених напівфабрикатів з  функціональними інгредієнтами». «Food Science and Technology», 12(4), 2019

155. Пасинок В., Самохіна В., Тарасова С. «Дискурсивна особистість дурня-сміхача у карнавальному просторі США та Великої Британії». // Сognition, сommunication, discourse. – 2019 – №18. – Pp. 77-86.

156. Мізін К.І., Петров О.О. «Metaphorical modelling of Cognitive structure of the concept of  STINGINESS in British, German, Ukrainian and Russian linguocultures» Przeglad Wschodnioeuropejski, VIII/1, 2017. – P. 219-226.

157. Бурда Н.Є. Аnalysis of diosgine and phenol compounds in Tribulus terrestris L., Pharmacia (Болгарія). 2019. Vol.66 (2). P. 41-44.

158. Кобися В.М., Зарічанська Н.В., Боблієнко О.П. Сreating and using electronic textbook for language learning»/ Information Technologies and Learning Tools// Vol.61, №5, 2017. – P.15-23.

159. Stepanov  Y.,  Nedzvetskaya  V., Yagmur  V., Konenko  I. «The significance of hepatic transaminases and ultrasound in the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease» //Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018, 9(1). P. 105-111.

160.  Забужанська І.Д. «American postmodern poetic texts: in search of phythmicity» University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. LEGE ARTIS. Language yesterday, today, tomorrow.//Vol. II (2). December.2017, p. 445-481.

161. В.В. Різник, Скрибайло-Леськів Д.Ю. «Optimum Error-Correction Codes Desing Based on the Combinatorial Configurations». Problems of infocommunications. Science and technology (PIC S£T’2017).

162. Скрибайло-Леськів Д.Ю., В.В. Різник «Algebraic modeling of Error-Correction Codes for Info-Communication systems», 2018.

 дипломом  ІI місце

 

163. Мельник О.А. «Уявлення про вищі прояви психіки у філософсько-психологічній традиції на рубежі XIX-XX століть: концепція структури слова як аспекту свідомості Густава Густавовича Штепа», журнал «Pedagogy and Psychology»,  VII (81), Budapest, 2019.

 

Х. З номінації «Патенти на корисну модель» нагородити:

дипломом  І місце

164. Василенко Д.П., Маслак М.С.Подольська А.О. Авторське свідоцтво на твір № 71548 Програмний продукт «Комп’ютерний 3 D тур містом Кременчук»

165. Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. (старший), Опачко І.І. (молодший) Патент на корисну модель № 130997  «Пристрій для діагностики викривлення хребта» № 130997

 166. Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. Комплекс винаходів «Пристрій для спалювання горючих газів» (Пат. 119057, Україна, МПК F23D 14/46 F24C 15/00 F23N 1/00 та «Спосіб спалювання горючих газів у пристроях для горіння»; Комплекс патентів на корисні моделі «Спосіб визначення викривлення хребта» № 129656; «Пристрій для діагностики викривлення хребта» № 130997

167. Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. Патент на корисну модель № 129656 «Спосіб визначення викривлення хребта»

168. Жигуц Ю.Ю., Опачко І.І. Патент на промисловий зразок №39085 «Пристрій для діагностики викривлення хребта»

169.  Кожина Г.М., Зеленська К.О., Друзь О.В., Черненко І.О., Казмірчук А.П. Патент на корисну модель № 132848 «Спосіб медико-психологічної корекції стану дезадаптації внаслідок бойової психічної травми у учасників локальних бойових дій»

 170. Кожина Г.М., Тєрьошина І.Ф., Зеленська К.О. Патент на винахід № 118515 «Спосіб лікування хворих на рекурентні депресивні розлади, що супроводжуються безсонням»

  171. Лепіх Я.І., Лавренова Т.І.  Патент на винахід №113565 «Легкоплавке скло для нанокомпозитів»

172. Міхановський О.А., Харченко Ю.В., Сухіна О.М., Кругова І.М., Щит Н.М. Патент на винахід МПК G01N33/48, № а201710197 «Спосіб комбінованого лікування хворих на рак яєчників ІІІ-ІV стадій»

 173. Міхановський О.А., Харченко Ю.В.Сухіна О.М., Кругова І.М., Щит Н.М. Патент на винахід № 117327 «Спосіб комбінованого лікування хворих на рак яєчників ІІІ-IV стадій»

174. Мойсеєнко В.О., Синиця Ю.П., Кравчук Е.Ю. Патент України № 118312, «Спосіб корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у хворих на подагру чоловічої статі в поєднанні з артеріальною гіпертензією», 2017.

175. Омельянчик Л.О., Карпенко Ю.В. Патент на винахід №118735 «Спосіб одержання 10-((5-меркапто-1,3,4-оксазідол-2-іл)-2R-метил)акридин-9(10Н)-онів.

176. Різник В.В., Талан М.В. Патент на винахід №119781 «Спосіб опрацювання інформації»

 

Президент ГО «НАН ВО України»                          акад. С. Табачніков

 

Голова журі конкурсу                                                  акад. О. Біляєва

 

Заступник голови журі конкурсу                              акад. В. Шпак

 

 

Члени журі:                                                                    акад. Ю. Кузнєцов                                                                                             

                                                                           

                                                                                акад. В. Погребенник

                                                                                   

  • П Р О Т О К О Л
 
Коментарі

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту