УВАГА!
УВАГА!
Додано:17/05/2021

ЗВІТ ВІДДІЛЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ГО “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ”

(2019-2020р.р.)

 

Звіт підготовлений віце-президентом відділення Природничих наук

ГО «Національна академія Вищої освіти України

 акад. В.О. Мойсеєнко

 

До складу відділення Природничих наук  АНВО України входить 10 філій: аграрний (кер. - акад. Демидась Г.І.), астрономії та фізики (акад. Горбачук І.Т.), біології (акад. Карповський В.І.), наук про землю (акад. Ковальчук І.П.), медицини (акад. Процюк Р.Г.), медичної косметології (акад. Проценко Т.В.), ветеринарної медицини (акад. Мельник О.П.), народної і нетрадиційної медицини (акад. Жукова Л.П.), хімії, хімічної технології та фармації (акад. Омелянчик Л.О.), психічного здоров’я (акад. Кожина Г.М.).

Основні напрямки роботи - загально-організаційно-методична робота, науково-дослідна робота, педагогічна робота, громадсько-просвітницька діяльність (співробітництво з міністерствами, відомствами, громадськими та міжнародними організаціями), консультативно-лікувально-профілактична, адміністративно-господарська діяльність.

 

Відділення естетичної медицини

(академік – секретар проф. Проценко Т.В., заступник – академік доцент Барінова М.Е.)

 

 Навчально-методична робота

Акад. Барінова М.Е. - методичні рекомендації з навчального процесу - електронна версія методичних рекомендацій: «Методика гигиенической обработки рук, рабочих поверхностей при вирусных и бактериальных инфекциях» (колектив кафедри дерматовенерології під керуванням доц. Барінової М.Е., від 16.03.2020 р.)

 

Акад. Проценко О.А. Опрацьовано та затверджено профільним міністерством нових навчальних програм                         Дерматологія (ордінатура) - 2, 2020 рік, Проценко Т.В., Проценко О.А. Проценко О.А. Опубліковано наукових статей всього — 10,  із них у наукометричних базах: Scopus, Index, Copernicus, Astrophysіcus, Mathematicus, інших базових виданнях Scopus (1)_ 2020 рік.

Наукова робота

Опубліковано наукових статей всього — 3, із них у наукометричних базах: Scopus, Index, Copernicus, Astrophysіcus, Mathematicus, інших базових виданнях Scopus (1)_ Elvina Murzina, Lydia Kaliuzhna, Katerina Bardova, Yana Yurchik, Maria Barynova. Human Skin Microbiota in Various Phases of Atopic Dermatitis.- Acta Dermatovenerol Croat. - 2020;27(4): 245-249

 

Міжнародне співробітництво

в рамках міжнародних научних та освітніх проектів  здійснюється за наступними напрямками:

1) апробація лікарських та дерматокосметичних засобів, що проходять реєстрацію в Державному експертному центрі МОЗ України.

2) участь в роботі міжнародних симпозіумів по актуальним питанням дерматовенерології, дерматокосметології та дерматоскопії

3) участь та проведення вебінарів та інтерактивних тренінгів

В тому числі за 2020 рік – проведення  вебінарів : «Акне» на освітній платформі MedKnowHub, та курс освітніх авторських лекцій по актуальним питанням дерматології та естетичної медицини,  які здійснювалися академіком - секретарем  проф. Проценко Т.В. щомісячно в період з лютого по червень. Курс проводився в режимі on-line трансляції на базі Інституту телемедицини доктора Богомолець з участю 6 країн (Україна, Казахстан, Белорусь, Росія, Грузія, Узбекістан)

Акад. Барінова М.Е.  брала участь як спікер та учасник в міжнародних конгресах: online

    1) Національна науково- практична конференція: “ Актуальні питання дерматології та естетичної медицини” – 28.05.2020

    2) Всеукраїнський семінар с міжнародною участю: “Сучасна світова практика ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями в період COVID-19” -11-12 вересня 2020

    3) Конференція : “DERMx-обмін” -28 – 29 березня 2020

    4) Самміт : DERMx-обмін” -29– 31 верезня 2020

    5) “Medfocus: Діалог професіоналів. Сучасні підходи в дерматології та естетичній медицині “ -21 жовтня 2020

    6) Національна науково- практична конференція с міжнародною участю: “ Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики інфекційних та паразитарних хвороб в Україні ” – 28.10.2020.

 

Лікувально-консультативна робота

 

            Академіками відділення естетичної медицини - проконсультовано пацієнтів  з січня 2020 по листопад 2020 проконсультовано 1020 паціентів, в т.ч. online, Акад. Проценко О.А. проконсультовано пацієнтів    з січня 2020 по листопад_2020  826 хворих.

 

Проведено науково-практичних конференцій, семінарів для практичних лікарів, семінари для практичних лікарів  - 4, Київ, “Клініка доктора  Юдіной”.

 

Прочитано лекцій для практичних лікарів згідно плану кафедри — 67.

 

Видано методичних рекомендацій з діагностики, лікування, профілактики для практичної медицини - Методичні рекомендації для лікарів дерматокосметологів:  - 3 “Спосіб лікування псоріаза”, “Спосіб лікування атопічного дерматиту”, ”Спосіб лікування акне”.

 

 

 Відділення наук про Землю

(академік-секретар проф. Ковальчук  І.П.)

 

 

Навчально-методична робота

 

Акад. Ковальчук І.П. - видано: монографій 3,  розроблено 3 електронні навчальні курси в Elearn,

участь (виступ) із доповіддю на вітчизняних: 5 (Львів, Рівне, Тернопіль, Чернівці, Київ).

 

Завершення досліджень за держбюджетною темою та опублікування серії монографій під загальною назвою «Атласне картографування вартості земель України», Частина 1, 2 (2018), Частина 3 (т. 1-3, 2019), Частина 4 (т.1-2, 2020).

 

Опублікування монографії «Методологія  розрахунку  показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та  їх геоінформаційне картографування: монографія / О.М.Патиченко, І.П.Ковальчук [за наук. ред. проф. І.П.Ковальчука]. Х.: Глобус, 2020. 154 с.

 

Наукова робота

 

            Акад. Ковальчук І.П. - опубліковано наукових статей всього — 19,  із них: у вітчизняних виданнях — 14, у зарубіжних виданнях, у наукометричних базах: Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Astrophysіcus, Mathematicus, інших базових виданнях - 5 статей.

            Підготовлено докторів наук та докторів філософії (прізвище, дата затвердження ДАК) 1 Лукянчук К.А. 25.11.2020

            Отримано українських та зарубіжних патентів  2

Демонстрація робіт на виставках: вітчизняних, міжнародних (назва, де, коли)  НУБіП України, березень 2020

 

Громадсько-корисна діяльність

Акад. Ковальчук І.П. - участь у роботі міністерств та відомств України_- експерт НАЗЯВО, Експерт ДАК МОН України. Є членом ДАК:  секція Науки про Землю. Є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Посада та результати роботи в НАН ВО України - академік-секретар Відділення наук про Землю.

 

Акад. Дубіс  Лідія Францівна

 

 Навчально-методична робота

Розділ монографії:

1. Malska M., Dubis L., Zinko Yu., Liubitseva O. Tourist clusters as innovative structures: Ukrainian and Polish experience of formation and functioning / Marta Malska, Lidiya Dubis, Yuriy Zinko, Olga Liubitseva // In: Modern technologies in the development of economy and human well-being. Edited by Tetyana Nestorenko and Magdalena Gawron-Łapuszek. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020, pp. 145–156.

 

2. Габчак Н., Маляр Е., Дубіс Л. Географія зовнішньоекономічних зв’язків Закарпатської області в межах транскордонних територій з країнами ЄС/ Габчак Н., Маляр Е., Дубіс Л.// Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти /[Наукова редакція: Я. Гжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін-Ужгород-Київ-Херсон: Посвіт, 2020. - 380с.

 

Статті, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Сореrnicus та інших;

1. Malska М. Rural green tourism brand in Ukraine: analysis of development and functioning stages / Мarta Malska, Markiyan Malskyi, Lidiya Dubis, Yuriy Zinko. – BIULETYN KPZK PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. – Zeszyt 275. – 2019. – ss. 91–114.

2. Piotr Kłapyta, Lidia Dubis, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Paweł Krąż. Rrzeźba i współczesne procesy morfogenetyczne wysokogórskiego masywu Świdowca  (Karpaty Wschodnie, Ukraina) / Piotr Kłapyta, Lidia Dubis, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Paweł Krąż. –Roczniki Bieszczadzkie. 28 (2020). – str. 159–188.

3. L. Dubis, N. Habchak S. Bortnyk, V. Zatserkovnyi, Yu. Andreychuk. Structure of the "Relict continental dunes" GIS geodatabase as the basis of unification, systematization and analysis of information. Geoinformatics 2020. 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraine. Scopus

4. Natalia Habchak, Lidiya Dubis Prospects for the development of transport network in Transcarpathia within cross-border territories with EU countries. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 29 (3), 512–519. DOI https://doi.org/10.15421/112046 Web of Science

 

 

Участь у міжнародних конференціях

1. Konferencja popularno-naukowa pt.: „Marka Terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej” (в рамках XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life) (29-30 листопада 2019 р., м. Кєльци, Польща) з доповіддю «Марка сільського зеленого туризму в Україні: аналіз етапів розвитку і функціонування» (польською мовою). Співавтори – Ю.Зінько, М.Мальська.

2. Geoinformatics 2020. 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraine.  З  доповіддю "Relict continental dunes" GIS geodatabase as the basis of unification, systematization and analysis of information». Scopus. Співавтори – N. Habchak S. Bortnyk, V. Zatserkovnyi, Yu. Andreychuk.

3. V Міжнародна науково-практична конференція: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. 25 жовтня 2019,  Баку-Банська Бистриця-Ужгород-Херсон.

4. Міжнародна науково-практична конференція, ТОМ VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці. Конін-Ужгород-Бєльско-Бяла-Київ.

 

Громадсько-корисна діяльність

 

Акад. Дубіс  Л. Ф. - Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських робіт Д 35.051.08 Львівського національного університету імені Івана Франка..

Фахова діяльність

Протягом 2020 року керувала виконанням теми «Морфодинамічні процеси західного регіону України: розвиток і екологічні ризики» (Державний реєстраційний номер: 0120U102411; час виконання 2020-2022 рр.), яка виконується в межах робочого часу викладачів кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Дослідження стосувались  динаміки русел річок західного регіону України, розвитку й інтенсивності еолових процесів у минулому та особливостей розвитку морфодинамічних процесів у межах масиву Свидовець. За результатами досліджень опубліковано 1 статтю у  періодичному  закордонному виданні,  взято участь у 2-ох міжнародних конференціях. Матеріали однієї з конференцій індексуються у Scopus.

            Окремими напрямами  роботи стали дослідження, що стосуються зеленого туризму, геотуристичних об’єктів і пам’яток неживої природи, а також рекреаційно-туристичного потенціалу національних парків Західної України. Продовжуються спільні українсько-польські дослідження давнього льодовикового рельєфу  Східних Карпат.

За результатами досліджень підготовлено розділи до 2-ох монографій у співавторстві, опубліковано 8 статей,  втім 2 статті у виданні Web of Science і Scopus,  2-і у метричних закордонних періодичних виданнях, та 4 статті в інших виданях. 

У 2019 році входила до складу наукового комітету Міжнародної наукової конференції «Туризм і рекреація на метрополійних територіях – проблеми і виклики» з циклу «Туризм і рекреація в метрополіях» (20-21 листопада 2019 р., м. Познань, Республіка Польща).

            Член комісії  „Zespołu zadaniowego ds. Obszarów  Wiejskich przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk,  na kadencję 2019-2022”

Член Stowarzyszenia Geomorfologów Polski та  International Society of Aeolian Research (ASAR; Міжнародна асоціація дослідників еолових процесів).

Член редколегії іноземних журналів  «Roczniki Bieszczadzkie» та «Prądnik»;

Заступник відповідального редактора періодичного журналу «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій», член редколегії журналу «Фізична географія і геоморфологія»

 

Акад. Браславська Оксана Володимирівна

 

Наукова робота

 

Опубліковано наукових статей всього — 8,  із них: у вітчизняних виданнях-5, у зарубіжних виданнях, у наукометричних базах: Scopus, Index, Copernicus, Astrophysіcus, Mathematicus, інших базових виданнях — 3.

 

Акад. Даценко Людмила Миколаївна

 

Навчально-методична робота

 

Опрацьовано та затверджено профільним міністерством нових навчальних програм - 1: Географія (поглиблене вивчення) Навчальна програма для учнів 8 - 9 класів закладів загальної середньої освіти.  «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист МОН від 25.08.2020 № 1/11-5718) (автори: Масляк П.О, Бродовська О.Г., Гладковський Р.В., Даценко Л.М., Куртей С.Л., Мнищенко О.Ю., Остроух В.І., Слюсар Д.Г.)

Видано: монографій — 2, навчальних посібників 3.

                    

Наукова діяльність

 

 Проведено науково-практичні конференції - Всеукраїнська науково-практична конференція “Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи”. Львів, 03 – 05 жовтня 2019. Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка», доповідь: Географічні інформаційні системи у курсі географії профільної школи

 

Опубліковано наукових статей всього  - 3,  із них: у зарубіжних виданнях 2,

у наукометричних базах: Scopus, Index, Copernicus, Astrophysіcus, Mathematicus, інших базових виданнях — 1,  участь у виданнях під грифом НАН ВО України у поточному році (назва праці) Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії: монографія

Є членом ДАК з геолого-географічних наук, є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, назва вченої ради Д 26.001.07 - доктора і кандидата географічних наук

 

Відзнаки

Отримані державні, відомчі, академічні, міжнародні церковні нагороди у звітному році Нагрудний знак МОН України: "За наукові та освітні досягнення" (2019 р.),

 

Акад. Гладкий Олександр Віталійович

Навчально-методична робота

 

Опрацьовано та затверджено профільним міністерством нових навчальних програм -

1.         Гладкий О. В., Михайліченко Г. І. Програма курсу «Health туризм». – К., КНТЕУ, 2020.

2.         Гладкий О. В., Михайліченко Г. І. Робоча програма з курсу «Health туризм». – К., КНТЕУ, 2020.

3.         Ткаченко Т. І., Гладкий О. В. ОПП за спеціальністю «Туризм» спеціалізацією «Міжнародний туристичний бізнес» ОС «магістр»;

4.           Ткаченко Т. І., Гладкий О. В. СВО КНТЕУ за спеціальністю «Туризм» спеціалізацією «Міжнародний туристичний бізнес» ОС «магістр»;

 

Опубліковано наукових статей всього — 6, із них у наукометричних базах: Scopus, Index, Copernicus, Astrophysіcus, Mathematicus, інших базових виданнях — 2.

Є членом ДАК з геолого-географічних наук, членом спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, назва вченої ради - Д 26.001.07 - доктора і кандидата географічних наук

Член Національного географічного товариства Сполучених Штатів Америки

 

Найбільш вагомі досягнення за звітний рік_6 монографій, 1 стаття в Scopus, 1 стаття в  Web of Science

Відзнаки

Отримані державні, відомчі, академічні, міжнародні церковні нагороди у звітному році - Нагрудний знак МОН України: "За наукові та освітні досягнення" (2019 р.).

                                                                              

Акад.    Царик Л.П.

 

Навчально-методична робота

Видано: монографій — 1,  навчальних посібників  1

                   

За звітний період організував експедиційне дослідження басейну малої річки Нічлава. Зібрано значну кількість фактичного матеріалу про параметри річкової долини на трьох її відтинках, наявність чи відсутність водоохоронних зон, особливості природокористування, наявність стихійних смітників, стан водного середовища, стан заповідних об’єктів. Особлива увага приділена виявленню перспективних для заповідання територій та об’єктів, їх обґрунтуванню (5 комплексних пам’яток природи, 1 РЛП, 1 ландшафтний заказник).

          За опрацьованими матеріалами опубліковано 2 статті у фахових виданнях категорії «А» і «Б», підготовлено магістерську роботу, розділ до колективної монографії: «Природокористування і охорона природи у басейнах малих річок».

Організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної наук» (жовтень 2020), на якій виступив у пленарному засіданні з доповіддю «Роль  тернопільського  наукового  центру  у  розвитку еколого-географічнихдосліджень в україні». Співорганізатор ще двох міжнародних конференцій у НПП «Дністровський каньйон» (2020) і природному заповіднику «Медобори» (2020).

Підготовлено до друку 2 збірники фахового наукового часопису «Наукові записки ТНПУ. Серія географія» випуск 48-й ,№ 2- 2019 і випуск 49-й, №1-2020 роки (заступник головного редактора).

Секція психічного здоров’я

(академік-секретар – проф. Кожина Г.М.)

 

Навчально-методична роботами

Опубліковано - монографій – 6, підручників – 2, навчальних посібників – 6

 

Науково обґрунтувано холістичну модель здоров’я-центрованої допомоги хворим з гострими цереброваскулярними захворюваннями. Сформульовано концептуальну модель системи медико-психологічного супроводу для хворих з гострою ЦВП з виокремленням диференційного та змістовного рівнів

            Розроблена і апробована програма персоніфікованої психотерапевтичної підтримки і профілактики суїцидальної поведінки у хворих з онкологічною патологією, яка складається з двох етапів (психотерапевтична і психоосвітня робота в стаціонарі та психотерапевтичний супровід пацієнта в режимі on-line)

Розроблена та науково обґрунтована персоніфікована психоосвітня програма в комплексному лікуванні та реабілітації хворих з алкогольною залежністю

Розроблено комплекс психотерапевтичних заходів з використанням арт-терапії, впровадження яких, поряд з фармакотерапією шизофренії, дозволяє оптимізувати психосоціальну реабілітацію, спрямовану на досягнення соціальної реінтеграції хворого

Розроблена Навчальна програма для лікарів та психологів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Луганської областей на тему: «Психо-фізична та медико-психологічна реабілітація жінок – учасниць бойових дій на сході України» за підтримкі Програми розвитку ООН в Україні та Асоціації Військової медицини. 1 - 30.07.2020

Проведено Фестиваль молодіжної науки «Медицина третього тисячоліття» 20-22.01.2020 та Всеукраїнську онлайн-конференцію студентів та молодих вчених Khkiarv international annual scientific meeting «KhIASM 2020 online" 22.05.2020

Мінародна онлайн-конференція студентів та молодих вчених  International Scientific Interdisciplinary Conference «ISIC» (8-9.10.2020)

Створено Онлайн дебатний клуб «Гіперінформованість - надійна інформаційна обізнаність або інформаційний тиск?» 29.05.2020

 

Акад. Мойсеєнко   В.О. у співавт. створено “Паспорт экзаменационной станции «Расспрос больного терапевтического профиля» (укр.,  рос., англ.)”,  створено учбових відеофільмів  (автори, назви) — 2 (Мойсеєнко В.О. 1. Симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання. 2 Симптоми та синдроми при захворюваннях органів травлення. 3. Пропедевтика внутрішньої медицини як вступ до клініки внутрішніх хвороб 4. Основні методи дослідження шлунково- кишкового тракту. 5. Симптоми і синдроми при ураженнях нирок 6. Дослідження загального аналізу сечі. 7. Дослідження добової протеїнурії (аналіз сечі за Зимницьким та Нечипоренком).8. The main syndroms of respiratory disease. Acute and chronic bronchitis, asthma. Syndrome of hyperinflation of the lungs. Emphizema. Chronic obstructive pulmonary diseases. 9. Instrumental and laboratory methods for e[fmination of the digestive organs. 10. Diagnostic significance of pulse and blood pressure measurement

 

 

Відділення хімії, хімічної технології та фармації 

(академік-секретар – проф. Омельянчик Людмила Олександрівна )

Склад відділення хімії, хімічної технології та фармації – Омельянчик Людмила Олександрівна (академік з 2007 р.); Бражко Олександр Анатолійович (академік з 2016 р.); Коваленко Сергій Іванович (академік з 2016 р.); Вельчинська Олена Василівна (академік з 2017 р.); Георгіянц Вікторая Акопівна (академік з 2017 р.); Кисличенко Вікторія Сергіївна (академік з 2017 р.); Гладух Євгеній Володимирович (академік з 2017 р.); Зіменковський Борис Семенович (академік з 2003 р.); Сербін Анатолій Гаврилович (академік з 2018 р.); Сирова Ганна Олегівна (академік з 2019 р.); Журавель Ірина Олександрівна (академік з 2019 р.); Котвіцька Алла Анатоліївна (академік з 2018 р.); Хворост Ольга Павлівна (академік з 2019 р.).

 

            Академіками відділення хімії, хімічної технології та фармації у 2020 році виконана наступна робота:  Академіком-секретарем відділення Омельянчик Л.О. організовано та проведено 4 засідання бюро відділення згідно комплексного плану науково-організаційної роботи на 2020 рік.

Навчально-методична робота:

Академіком Вельчинською О.В. видано монографій, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій: методичні рекомендації – 12, створено учбових відеофільмів у співавторстві – 15, відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «Classification and nomenclature of organic compounds. Chemical bonds and mutual influence of the atoms. Isomerism of organic compounds».  НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «Halogenoderivates of hydrocarbons (Alkyl Halides). Reactions of nucleophilic  substitution SN». НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «Nitrocompounds. Amines of aliphatic line. Amines of aromatic line. Azo-, diazocompounds».  НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «Aldehydes and ketones of aliphatic line. Aldehydes and ketones of aromatic line» НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема  «Carboxylic acids of aliphatic line. Carboxylic acids of aromatic line. Functional derivatives of carboxylic acids» НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «The group of substances isolated frombiological material by water extraction of objects which investigated (mineral acids, alkalies and their salts)» НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «The group of substances isolated from biological material by steam distillation (volatile poisons, VOC). Part I.» НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «The group of substances isolated from biological material by steam distillation (volatile poisons, VOC). Part II.» НМУ.  2020 р., відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «The group of substances isolated from biological material by mineralization (metallic poisons). Part I.» НМУ. 2020 р.,

відеопрезентація лекції для дистанційного навчання. Тема «The group of substances isolated from biological material by mineralization (metallic poisons). Chemical-toxicological aspects of extreme situations. Part II.» НМУ.  2020 р.

     Академіком Журавель І.О. видано монографій, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій – 6:

Інші здобутки: розроблено та оновлено 2 робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Академіком Коваленко С.І. видано монографій, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій            - 1.

 1. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Модуль 1 : Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять студентів I
 2. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Модуль 1 : Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять студентів I курсу, медичних факультетів, спеціальності «Медицина» Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Казунін М.С., Холодняк С.В., Антипенко О.М.; Москаленко О.С., Мартиненко Ю.В., Запоріжжя: ЗДМУ, 2020, 235 с. (Протокол №3 від 28.02.2020).
 3. Інші здобутки: керівник (гарант) освітної програм ЗДМУ зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Академіком Омельянчик  Л.О. опубліковано 3 науково-методичні посібники, 1 методична рекомендація, розроблено 2 освітні програми для спеціальності «Хімія», освітній рівень бакалавр та магістр, проведено акредитацію цих освітніх програм, розроблено силабуси для дисциплін «Біохімія», «Хімічні процеси в живих організмах», «Біохімія з основами молекулярної біології», проведено наповнення системи  «Moodle», яка включає лекції, лабораторні роботи, тести, домашні завдання, індивідуальну роботу, систему накопичення балів, питання для іспиту або заліку, ректорський контроль, тощо для вищеперерахованих дисциплін з метою проведення дистанційних занять для студентів в період карантину в системі «Moodle», а також в системі «Zoom»; розроблено та оновлено 4 робочі програми з вищезазначених дисциплін.

Академіком Бражко О.А. опубліковано 2 науково-методичні посібники та 1 методичні рекомендації:

Карпенко Ю. В., Панасенко Т. В., Омельянчик Л. О., Бражко О. А. Комплексні сполуки: лабораторний практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Хімія» освітньо-професійної програми «Хімія». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 69 с.

Лашко Н. П., Генчева В. І., Бражко О. А. Фізична хімія : термодинаміка та хімічна рівновага : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Хімія» освітньо-професійної програми «Хімія». Запоріжжя: ЗНУ,

Лашко Н. П., Генчева В. І., Бражко О. А. Фізична хімія : електрохімія та кінетика : методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Хімія» освітньо-професійної програми «Хімія». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 58 с.

Академіком Зіменковським Б.С. прийнято участь в роботі медичної секції західного наукового центру НАН і МОН України в якості голови, також взято участь у роботі Вченої ради МОЗ України. Опубліковано 6 нуково-методичних праць, 10 статей у фахових виданнях України.

Академіком Сербіним А.Г. видано монографій, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій — 2 : Сербін А.Г., Корнієвський Ю.І (та ін) Вітаміновмісні рослини Сербін А.Г. Фотоатлас лікарських рослин

Академіком Гладухом Є.В. організовано та проведено 2 науово-практичні семінари та майстер-клас для студентів, аспірантів, працівників фармацевтичних підприємств на тему: «Теоретичні та практичні основи створення та впровадження косметичних та лікарських засобів», приймав роботу в комісіях і робочих групах МОЗ України по секції з проблеми фармації, організовував та проводив олімпіади студентів з фармакогнозії на базі кафедри природних сполук НФаУ для здобувачів вищої освіти іноземного факультету та України.

   Наукова робота:

Виконані наукові проєкти, їх впровадження: Омельянчик Л.О., Бражко О.А. – завершено виконання держбюджетної теми МОН України «Створення біологічно активних речовин на основі S-заміщених ендогенних сульфоровмісних сполук». В результаті цього проекту разом зі співавторами розроблена субстанція О1 на основі похідних хіноліну, яка проявляє виражену антиоксидантну активність, переважає за ефективністю референс-препарат (ацетилцистеїн) і може бути використана після доклінічних випробувань у медичній та ветеренарній практиці. Розроблено МКЯ для цієї субстанції та лабораторний синтез, що дасть можливість синтезувати дану субстанцію на виробництві і після доклінічних та клінічних випробувань запустити серійне виробництво. За результатами  виконання вищезазначеного проекту опубліковано 6 статей в фахових виданнях України, 3 статті  в науковометричних базах “Scopus” та Web of Science”, отримано 2 патенти України. Академіком Омельянчик Л.О. організовано та проведено під егідою НАН вищої освіти України міжнародну конференцію: «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» на платформі ZOOM16-18 жовтня 2020 року, а також нею проведено 2 виступи на телебаченні.

Академіком Вельчинською О.В. прийнято участь у зарубіжних з’їздах, симпозіумах та інших заходах:

1. Welchinska Elena, 2019, CBU International Conference on Innovations in Science and Education. March 20-22, 2019. Book of Abstracts, p.133.  P. Hájek, & O. Vít (Ed.). Published by CBU Research Institute s.r.o. Praha, Czech Republic. ISBN 978-80-907722-2-9 (PDF). www.iseic.cz, www.journals.cz.

2. Welchinska Elena, 2019, Education, Research & Development. 10th International Conference. 23-27 August 2019, Burgas, Bulgaria.

Опубліковано наукових статей у наукометричних базах -1:

 

Академіком Журавель І.О. всі пошукові роботи виконувалися згідно комплексної науково-дослідної роботи Національного фармацевтичного університету «Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на її основі» (номер державної реєстрації 0114U000946). Прийнято участь  у зарубіжних з’їздах, симпозіумах та інших заходах:

Участь у 2 міжнародній науково-практичній конференції Phytomedicine and nutraceuticals for global health (Petra (Jordan), March 15-16, 2020).

Опубліковано наукових статей у наукометричних базах: 7 - 4(Scopus)+1(іноземні)+2(українські).

 

 

Підготовлено докторів наук та докторів філософії: 2 (1 докт. + 1 канд.).

Кисличенко Олександра Анатоліївна «Фармакогностичне вивчення рослин для розробки лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань» (29.09.2020) – докт.Кузнецова Марина Миколаївна «Фармакогностичне вивчення капусти білоголової (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC)» (28.09.2020) – канд.

Отримано українських та зарубіжних патентів: 3

 1. Патент на корисну модель №140984, (51) МПК (2006): A61K 36/00, A61K 36/31 (2006.01), G01N 25/14 (2006.01). Спосіб одержання засобу з протизапальною, противиразковою, репаративною дією / Мірзалієв М.Т., Кузнецова М.М., Журавель І.О., Кононенко Н.М., Чікіткіна В.В. – Заяв. № u201912242 від 26.12.2019; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.
 2. Патент на корисну модель №137367, МПК (2006): A61K 36/00, A61P 9/00. Лікарський рослинний засіб з антиоксидантною та кардіопротекторною активністю / Кисличенко О.А., Процька В.В., Журавель І.О. – Заяв. № u201909152 від 06.08.2019, опубл. 10.10.2019, бюл. № 19/2019.
 3. Патент на корисну модель №136789, МПК (2006): A61K 36/00, A61P 1/16 (2006.01). Лікарський рослинний засіб з гепатопротекторною активністю / Петровська У.В., Никифорук А.Я., Журавель І.О., Фіра Л.С. – Заяв. u201906898 від 20.06.2019, опубл. 27.08.2019, бюл. № 16/2019

 

Результати зв’язків із зарубіжними навчальними та науковими закладами: обговорення співробітництва та проведення спільних досліджень під час візиту до НФаУ віце-президента Литовської фармацевтичної асоціації, завідувача сектору лікарських (ароматичних) рослин Каунаського ботанічного саду університету Вітаутаса Магнуса Они Рагазінскіне (Ona Ragažinskienė) (18.09.2019 р.), проведення спільних наукових досліджень, написання спільної статті з професором кафедри фармакогнозії Литовського університету наук про здоров’я Соната Трумбескайте (Sonata Trumbeckaite).

Академіком Кисличенко В.С. всі пошукові роботи виконувались згідно комплексної науково-дослідної роботи Національного фармацевтичного університету «Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на її основі» (номер державної реєстрації 0114U000946).

«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я» за темою «Розробка монографій Державної фармакопеї України на лікарську рослинну сировину та лікарські рослинні засоби» (01.2020-12.2022, 240 тис. грн.)

Отримано міжнародні гранти____1________________________________.     

Участь в якості члена наукового комітету у 2 міжнародній науково-практичній конференції Phytomedicine and nutraceuticals for global health (Petra (Jordan), March 15-16, 2020) – 84 тис. грн.

Участь у зарубіжних з’їздах, симпозіумах та інших заходах:          1_____.

Участь у 2 міжнародній науково-практичній конференції Phytomedicine and nutraceuticals for global health (Petra (Jordan), March 15-16, 2020)Проведено (зокрема за участю НАН ВО України) з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій з міжнародною участю: 3_

       Phytomedicine and nutraceuticals for global health: 2th international conference for science and society (Petra, Jordan, March 15-16, 2020).

      PLANTA+. Досягнення та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20–21 лютого 2020 р.).

     Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (11 березня 2020 р., м. Харків).

Опубліковано наукових статей у наукометричних базах:_7.

Підготовлено докторів наук та докторів філософії:____1 (докт) Кузнєцова В.Ю. «Фармакогностичне дослідження джерел фенілпропаноїдів та розробка лікарських засобів на їх основі для лікування захворювань сечостатевої системи» (7.09.2020)

Отримано українських та зарубіжних патентів: ___2___

Патент на корисну модель № 141876, МПК (2020. 01), A61K 36/264 (2006. 01), A61P 31/00, A61K 125/00 (2006. 01). Лікарський засіб антимікробної дії рослинногопоходження / Погодіна Л.І., Кисличенко В.С., Бурда Н.Є. Заяв. № u 2019 11313 від 20. 11. 2019, опубл. 27. 04. 2020, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 139957, (51) МПК (2006):     A61K 9/08 (2006.01), A61K 36/00, A61P 29/00. Протизапальний засіб на основі пастернаку посівного / Шиморова Ю.Є., Кисличенко В.С. – Заяв. № u201910054 від 27.09.2019; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.

 

Результати зв’язків із зарубіжними навчальними та науковими закладами:

Іноземний консультант здобувача ступеня доктора філософії Жумашової Гульсим Токанівни «Фармакогностическое изучение и технологические аспекты создания новых лекарственных средств на основе сырья ревеня сердцевидного (Rheum cordatum Losinsk.)» (АТ «Національний медичний університет», Рес­пу­б­ліка Казахстан);

рецензування автореферату кандидатської дисертації Могровян Арменуи Вачагановна «Фитохимические, товароведческие особенности и исследование антиоксидантной, антимикробной активности душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) флоры Армении» (Єреванський державний медичний університет імені Мхитара Гераци, Вірменія);

рецензування статей «Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of essential oil and extract of Ziziphora clinopodioides Lam.» для фахового видання Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences та «Study of qualitative and quantitative content of amino acids in pumpkin seeds for further standardization of the herbal drug» для фахового видання European Pharmaceutical Journal;

обговорення співробітництва та проведення спільних досліджень під час візиту до НФаУ віце-президента Литовської фармацевтичної асоціації, завідувача сектору лікарських (ароматичних) рослин Каунаського ботанічного саду університету Вітаутаса Магнуса Они Рагазінскіне (Ona Ragažinskienė) (18.09.2019 р.),

проведення спільних наукових досліджень, написання спільної статті з професором кафедри фармакогнозії Литовського університету наук про здоров’я Соната Трумбескайте (Sonata Trumbeckaite).

 

Академіком Хворост О.П. прийнято участь у зарубіжних  з’їздах, симпозіумах та інших заходах:       1__.

Участь у 2 міжнародній науково-практичній конференції Phytomedicine and nutraceuticals for global health (Petra (Jordan), March 15-16, 2020)

Опубліковано наукових статей у наукометричних базах: 6 - 1(Scopus)+1(іноземна)+4 (українські).

Результати зв’язків із зарубіжними навчальними та науковими закладами: _1_

Укладений договір про співпрацю з Єреванським державним університетом (м. Єреван, Вірменія)

Академіком Коваленком С.І.  виконана наступна робота: Виконані наукові проекти, їх впровадження: Керівник НДР госпрозрахункового спрямування: «Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих похідних хіназоліну» (2018-2020 рр.), № держ. Реєст.0118U004370; керівник інінціативної НДР: «Спрямований пошук біологічно активних речовин серед анельованих похідних хіназоліну та птеридину» (2017-2021 рр.), № держреєстрації 0117U 006961; керівник інінціативної НДР: «Циклоалкілкарбонілізотіоціанати – ефективні прекурсори для синтезу заміщених тіосечовин та побудови гетероциклічних систем» (2017-2021 рр.), № держреєстрації 0118U004261.

Прийнято участь у зарубіжних з’їздах, симпозіумах та інших заходах: 15 (4 зарубіжних):

Purposeful search of novel anti-inflammatory agents among substituted pyrrolo[1,2-a][1,2,4]azolo-(azino-)[c]quinazolines. V. Stavytskyi, N. Krasovska, O. Voskoboinik, S. Kovalenko. 10th International Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2019» (15.11.2019). Kaunas (Lithuania), 2019, C. 105. ISBN 978-9955-15-632-1.

Synthesis and biological properties of some pteridine derivatives. M. Kazunin, B. Priimenko, S. Kovalenko. 10th International Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2019» (15.11.2019). Kaunas (Lithuania), 2019, C. 89; ISBN 978-9955-15-632-1.

Development of the method for determination of metoprolol in human plasma. L. Logoyda, M. Horyn, S. Kovalenko. 10th International Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2019» (15.11.2019). Kaunas (Lithuania), 2019, C. 86.; ISBN 978-9955-15-632-1.

Method Development and Validation fo the Determination Meldonium and Metoprolol in Human Plazma by using LC-MS/MS. L. Logoyda, M. Horyn, S. Kovalenko, G. Berest. Dubai International Pharmaceuticals & Technologies Conference & Exhibition (DUPHAT-25, 25-27.02.2020). Dubai, 2020, 48.

Ставицький В.В., Красовська Н.І., Воскобойнік О.Ю, Мартиненко Ю.В., Коваленко С.І. Фрагмент-орієнтований дизайн у спрямованому пошуку протизапальних агентів серед заміщених азоло-(азино-)[c]хіназолінів та їх конденсованих аналогів. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної 89 конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 1. – С.69.

 1. Берест Г.Г., Носуленко І.С., Сметана Є.В. Поєднання триазинохіназолінового фрагменту з залишком меркаптооцтової кислоти як перспективний напрямок конструювання біологічно активних молекул. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної 89 конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 1. – С..71.
 2. Logoyda L., Kovalenko S. HPLC method development for the analysis of enalapril in combined dosage form containing enalapril and bisoprolol and in vitro dissolution studied.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної 89 конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 1. – С. 362-363.
 3. 2-Азагетериланіліни у синтезі поліконденсованих похідних хіназоліну. Ставицький В.В., Антипенко О.М., Шабельник К.П., Воскобойнік О.Ю., Коваленко С.І. Мат. Ювілейної XXV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України (16-20.09.2019). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім Лесі Українки, 2019. – С. 77.
 4. [4+2]-Гетероциклізації 5,6-диаміноурацилів з 1,2-дикарбонільними сполуками та їх біологічна дія. Казунін М.С., Прийменко Б.О., Коваленко С.І. Мат. Ювілейної XXV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України (16-20.09.2019). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім Лесі Українки, 2019. – С. 77.
 5. Берест Г.Г., Носуленко І.С., Сметана Є.В. 6-Сірковмісні [1,2,4]триазино[2,3-с]хіназоліни та продукти їх модифікації – перспективні класи біологічно активних сполук. Мат. Ювілейної XXV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України (16-20.09.2019). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім Лесі Українки, 2019. – С. 77.
 6. Солі (3-R1-2,8-діоксо-7,8-дигідро-2H-піроло[1,2-a][1,2,4]триазино[2,3-c]­хіназолін-5a(6H)-іл)карбонових кислот – перспективні протизапальні агенти. Ставицький В.В., Воскобойник О.Ю., Коваленко С.І. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф.: «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» (12-13 березня 2020 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2020. – Т. 2. – С. 524-525.
 7. N-Ацильовані ([1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолін-2-іл)алкіл-, аралкіл-, арил-)аміни та їх структурні аналоги – перспективний клас протисудомних агентів. Мартиненко Ю.В., Бухтіярова Н.В., Коваленко С.І., Бєленічев І.Ф. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф.: «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» (12-13 березня 2020 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2020. – Т. 2. – С. 373-375.
 8. Красовська Н.І., Ставицький В.В., Носуленко І.С., Коваленко С.І. Підходи до синтезу, модифікація та протизапальна активність етил 2-([1,2,4]триазоло[1,5-c]­хіназолін-2-іл)-карбонових кислот. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020» (10.04.2020), м. Дніпро. – Дніпро: «Середняк Т.К.», 2020. – 180-181.
 9. Develepment and validation of spectrophotometric method for simultaneous estimation of valsartan and atenolol in dosage forms. K. Peleshok, L. Kryskiw, S. Kovalenko, L. Logoyda // Матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (23-24.09.2020). – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – С.138
 10. Develepment HPLC method for the quantification of atorvastatine and ist impurities in tablets. N. Shulyak, S. Kovalenko, L. Logoyda // Матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (23-24.09.2020). – Тернопіль: ТНМУ, 2020. – С. 139.

Опубліковано наукових статей у наукометричних базах: 19 статей

 

Підготовлено докторів наук та докторів філософії: підготовлено 2 доктора фармацевтичних наук, 1 доктор філософії з фармації та 1 кандидат фармацевтичних наук.  Логойда Л.С. Доктор наук (2019), Тернопільський національний медичний університет, Тернопіль, Україна. Тема дисертації: «Науково-теоретичне обґрунтування біоаналітичних досліджень та стандартизація антигіпертензивних препаратів за допомогою хроматографічних методів»;  Воскобойник О. Ю. Доктор наук (2019), Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна. Тема дисертації: «[1,2,4]Триазино[c]хіназоліни: синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості» , Мартиненко Ю.В. Кандидат наук (2019), Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна. Тема дисертації: «{([1,2,4]Тріазоло[1,5-с]хіназолін-2-іл)алкіл-(алкарил-, алкгетарил-, арил -)}аміни та їхні іміди: синтез, хімічна модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості синтезованих сполук»;  Ставицький В.В. Доктор філософії фармація (2020). Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна. Тема дисертації: «Піроло(піридо)[1,2-а]триазоло(триазино-)[с]хіназоліни: синтез, модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості»

Отримано українських та зарубіжних патентів: 5 патентів України:

Пат. на корисну модель _134327 Україна, МПК А61К 31/00, В01D 15/08 (2006.01), G01N30/00, G01N 33/49 (2006.1). Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед. Спосіб хроматографічного визначення ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу в плазмі крові: заявка №u2018 12458; заявл. 14.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Пат. на корисну модель 134326 Україна, МПК А61К 31/00, А61 J3/00, A61P 9/10(2006.01), G01N33/49 (2006.1). Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед, Качріманіс Куріакос. Спосіб хроматографічного визначення бісопрололу та еналаприлу в таблетках: заявка №u2018 12455; заявл. 14.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Пат. на корисну модель 134579 Україна, МПК А61К 31/00, A61P9/10 (2006.01), A61P9/12 (2006.01). Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед. Спосіб хроматографічного визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові: №u2018 12460; заявл. 14.12.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.

Пат. на корисну модель 134582 Україна, МПК А61К 31/00, A61P9/10 (2006.01), A61P 9/12 (2006.01). Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед, Качріманіс Куріакос. Спосіб хроматографічного визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу в таблетках: заявка №u2018 12464; заявл. 14.12.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.

Пат. на корисну модель 142661 Україна, МПК (2020.01), C07D 253/00. 4a-R-5,6-Дигідропіроло[1,2-а][1,2,4]триазоло-(тетразоло-)-[1,5-c]хіназолін-7(4aH)-они // Ставицький В. В., Красовська Н.І., Антипенко О. М., Шабельник К. П., Холодняк С.В., Воскобойник О.Ю, Коваленко С.І.  (UA). заявка №u 2019 10920; Заявл. 05.11.2019; Опубл. 25.06.2020,. Бюл. № 12.

 

Результати зв’язків із зарубіжними навчальними та науковими закладами: співпраця з Національним інститутом раку, NIAID, Південним науково-дослідним інститутом, NINDS (NIH, Бетесда, штат Меріленд, США),  Університетом прикладних наук Нойбранденбурга (Німеччина)

 

Академіком Сербіним А.Г.  прийнято участь у зарубіжних з’їздах, симпозіумах та інших заходах:             1_____.

Участь у міжнародній науково-практичній конференції при ЮНЕСКО Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životneho prostredia: kultūra a životné prostredie: (Зволен, Словенія, 2019).

Проведено з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій з міжнародною участю: 5.

1.Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životneho prostredia: kultūra a životné prostredie: міжнародна науково-практична конференція при ЮНЕСКО (Зволен, Словенія, 2019).

2.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: VІІ Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 30-31 травня 2019 р.)

3.PLANTA+. Досягнення та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20–21 лютого 2020 р.).

4.Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (Харків, 25 січня 2020 р.).

5.Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 р.)

 

Опубліковано наукових статей у наукометричних базах:_3_.

 

Академіком Гладухом Є.В. разом зі співавторами розроблено препарат таблетки АЛЬТАН (ALTAN). Це засіб для лікування кислотозалежних захворювань. Даний препарат використовуються в медичній галузі і продається на вітчизняному фармацевтичному ринку.

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ ВІДПОВІДНОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВІДДІЛЕННЯ

3.1. Впроваджено :        Омельянчик Л.О. – розроблено лабораторний регламент синтезу другої сполуки лідера – динатрієвої солі 2-(2-метил-5,8-диметоксихінолін-4-ілтіо)сукцинатної кислоти, як потенційного нейропротектора; запропоновано сполуку–лідер – 3-(2-метил-5,8-диметоксихінолін-4-ілтіо)пропанову кислоту, що проявляє виражену антиоксидантну активність, переважає за ефективністю референт-препарати (емоксипін, ацетицистеїн) і може бути використана як антиоксидантний засіб; Бражко О.А. ‒ проведено впровадження наукових розробок у практику підприємств, організацій, установ, вищих та середніх навчальних закладів (5 актів); Георгіянц В.А. – участь в розробці 5 лікарських засобів, підготовлено та видано 6 монографій Державної фармакопеї України.                                                                                                                 

3.2. Інші здобутки: Омельянчик Л.О. – здійснено експертизу 4 анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами науковців України по секції №15 «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» МОН України; прийнято участь в засіданні цієї секції в м. Києві (МОН України); здійснено керівництво МАН по відділенню «хімія» Запорізького регіону 18.02.2020 р.; підготовлено учнів шкіл м. Запоріжжя до Всеукраїнської олімпіади по хімії (6 учнів зайняли призові місця); організовано та проведено 3 семінари для вчителів хімії Запорізького регіону на тему: Викладання дисциплін хімічного профілю з використанням інноваційних технологій та аналіз ЗНО з хімії. (20.01.2020 р., 17.02.2020 р, 24.03.2020 р.); підготовлено до друку перший та другий випуск журналу «Вісник ЗНУ. Біологічни науки»; організовано та проведено обласну олімпіаду по хімії для учнів шкіл Запорізького регіону на базі 4-го інтернату м. Запоріжжя 21.01.2020 р; проведено опанування 3 кандидатських та 1 докторської дисертації, член журі конкурсу наукових робіт Запорізької облдержадміністрації для обдарованої молоді секції “Біологія. Екологія. Хімія” (жовтень 2020 р.); Бражко О.А. завідувач ННДЛ біотехнології фізіологічно активних речовин (на громадських засадах). Бражко О.А. ‒ голова НТР біологічного факультету ЗНУ, член редколегії фахового журналу «Вісник ЗНУ. Біологічні науки», член редколегії фахового журналу «Питання біоіндикації та екології», член редколегії електронного журналу «Актуальні питання біології, екології, хімії», член журі секції “Хімія” МАН у Запорізькій області (лютий 2020 р., м. Запоріжжя) та журі обласної олімпіади з хімії (січень 2020 р., м. Запоріжжя), член журі ІІ етапу Всеукраїнскої олімпіади студентів з хімії (квітень 2020 р., м. Львів); Георгіянц В.А. – голова науково-методичної комісії з фармації МОН України – подано на обговорення стандарти вищої освіти другого магістерського__та третього наукового рівнів освіти за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація», голова редколегії наукового фахового іидання “ScienceRise. Pharmaceutical science”, член редколегій 3 фахових наукових видань України, 3 – за кордоном (Болгарія, Таджикистан); Гладух Є.В. – 1.     Подяка колективу кафедри від Національного фармацевтичного університету за активну участь у виставці-презентації наукових досліджень (16 травня 2020 року). 2.     Почесний знак НФаУ «Золота книга пошани» (2020). 3. Диплом переможця за II місце в конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» за видання підручника «Промислова технологія лікарських засобів», номінація «Кращий підручник» (2020). 4.   Диплом переможця за IІI місце в конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» за видання підручника «Технологія ліків промислового виробництва», номінація «Кращий підручник» (2020). 5.     Член апробаційної ради НФаУ за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», член спеціалізованих Вчених рад Д.64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті та Д. 17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті; 6.        Член редакційної колегії журналу «Вісник фармації»; 7.   Член редакційної колегії журналу «Український біофармацевтичний журнал»; 8.   Член редакційної колегії журналу «Фармація Казахстану»;  9.    Член редакційної колегії журналу «Вісник Південно-Казахстанської медичної академії»; Кисличенко В.С. – 1.    Подяка колективу кафедри хімії природних сполук за активну участь у виставці-презентації наукових досягнень НФаУ (16.05.2020 р.)

 1. 2.         Диплом переможця II ступеня в номінації «Краща кафедра НФаУ. Топ-10» (2020). 3.      Почесний знак НФаУ «Золота книга пошани» (2020) 4.           Диплом переможця за II місце в конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» за видання «Фармакогнозія», номінація «Кращий підручник» (2020) 5.            Диплом НФаУ за участь в конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» за видання «Методика підготовки і проведення лабораторних занять з фармакогнозії», номінація «На допомогу викладачеві» (2020) 6.   Член апробаційних рад НФаУ за спеціальностями 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія», 15.00.03 «Стандартизація та організація фармацевтичного виробництва», 14.03.05 «Фармакологія», член спеціалізованої Вченої Д 64.605.01 при НФаУ 10.       Керівник Департаменту промислової фармації Громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата»; 11.     Член Проблемної комісії «Фармація» МОЗ України; Коваленко С.І. – виконуються бюджетна НДР за темою: «Спрямований пошук біологічно активних сполук серед заміщених триазинохіназолінів та створення кандидатів у лікарські препарати на їх основі» (проблема «Фармація», № реєстрації 0118U004370; 2018-2021 рр.) та 2 ініціативні НДР за темами:  «Циклоалкілкарбонілізотіоціанати – ефективні прекурсори для синтезу заміщених тіосечовин та побудови гетероциклічних систем» (проблема «Фармація», № реєстрації 0118U004261; 2017-2022 рр.) та «Спрямований пошук біологічно активних речовин серед анельованих похідних хіназоліну та птеридину» (проблема «Фармація», № реєстрації 0117U006961; 2017-2022 рр)_. 

 

IV. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Посада та результати роботи в ВГО «АН ВО України»: Омельянчик Л.О. – академік-секретар відділення хімії, хімічної технології та фармації. Проводились регулярні засідання відділення, прийнято участь в засіданні ІХ міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу», який проводився під егідою «НАН ВО України». Рекомендовано до вступу в «АН ВО України» одного доктора наук, професор. Прийнято участь в двох акціях «Подаруй солдату книгу» для Центрального Військового санаторію «Приморський», в якому проходять курс реабілітації українські військовослужбовці та «Пасхальний кошик» для АТО; Вельчинська О.В. – академік відділення хімії, хімічної технології та фармації  НАН ВО України; приймала участь у складанні та оформленні «Календарного плану проведення наукових заходів членами НАН ВО України на 2020 рік»; Коваленко С.І. – секретар відділення; Георгіянц В.А., Кисличенко В.С., Гладух Є.В., Бражко О.А., Зіменковський Б.С.; Глуховський П.В. ‒ члени відділення хімії, хімічної технології та фармації  АН ВО України.

Відзнаки

Ордени України: Омельянчик Л.О. – Орден Святого Володимира;

Президентські відзнаки: Гладух Є.В., Кисличенко В.С., Георгіянц В.А. ‒ Заслужений діяч науки і техніки Україн

 

 Інші громадські доручення: Омельянчик Л.О. – член спеціалізованої Вченої Ради Д 17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті; член експертної ради МОН України (секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук»); експерт по рецензуванню шкільних підручників при МОН України; головний редактор фахових журналів «Вісник ЗНУ», «Питання біоіндикації та екології», «Актуальні питання біології, екології та хімії»; член робочої групи по розробці освітньої програми з хімії; член робочої групи по розробці рейтингової системи оцінки видів діяльності професорсько-викладацького складу; член робочої групи по розробці положення навчального процесу в ЗНУ; Коваленко С.І. – член спеціалізованої Вченої Ради Д 17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті, член спеціалізованої Вченої Ради Д 35.000.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького; голова випускної екзаменаційної комісії при ЗДМУ; член Вченої Ради ЗДМУ; член науково-планової комісії ЗДМУ; член редколегій періодичних видань «Журналу органічної та фармацевтичної хімії», «Запорізького медичного журналу».

 

Відділення Біології 

(кер. - академік,  д. вет. н., професор       В.І.Карповський)

 

Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України налічує 33 академіки НАН ВО України.

            За звітний період у навчальних та наукових установах Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України проведено 19 наукових конференцій, семінарів та симпозіумів (онлайн).

Прийняли участь у організації виїзного  засідання президії НАН ВО України у Полтавську державну аграрну академію (м. Полтава).

            За матеріалами наукових форумів (конференцій, симпозіумів і семінарів) видано 7 збірників наукових публікацій загальним обсягом близько 62 друкованих аркушів.

            Під науковим керівництвом академіків Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України подані 51 заявок та отримані 27 патенти на винаходи і корисні моделі.

            За ініціативою академіків Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України реалізовувалися 5 міжнародних гранти з залученням вищих навчальних та наукових установ ряду європейських країн та виконувалося 14 науково-дослідних тем із бюджетним та позабюджетним фінансуванням.

            За 2020 рік захищені 7 докторських та 14  кандидатських дисертацій, у яких науковими керівниками та консультантами були академіки Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України.

            Протягом року академіками та їх учнями було здійснено близько 17 виїздів за кордон для участі у стажуванні (онлайн), у Міжнародних наукових форумах та виконання спільних наукових досліджень та для участі у проведенні навчального процесу (лекції, семінари та консультації).

            За звітний період видані 9 підручників, посібників та довідників. Опубліковано академіками та їх учнями 423 статей в профільних збірниках та журналах, в тому числі 54  у зарубіжних наукових форумів.

            Академіки Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України беруть участь у роботі 17 спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій. Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України керують науковими роботами 49 аспірантів та здобувачів, консультують 12 докторантів, керують науковими роботами магістрів.Протягом 2020 року всі академіки Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України виступили в засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса), інформація яких стосувалася наукових напрацювань в освіті, науці і народному господарстві. Систематично під егідою Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України проводиться цілий ряд додаткових заходів наукового та просвітницького характеру.

Академікам Відділення Біології Національної академії наук вищої освіти (НАН ВО) України Томчуку В.А., Стаяновському В.Г., Горальському Л.П., Данчуку В.В., Карповському В.І., Яценку І.В., Мазуркевичу А.Й. вручені академічні нагороди. Академіку Стояновському В.Г. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

 

                        Вибрані праці академіків відділення природничих наук

                      ГО «Національна академія наук вищої освіти України»

 

 1. Вивчення мінерального складу сировини матіоли дворогої (Matthiola bicornis (Sibth. & SM.) DC.) сорту «Вечірній аромат» / В. О. Пінкевич, Н. Є. Бурда, І. О. Журавель, І. В. Орленко. Фітотерапія. Часопис. 2020. № 2. С. 58-60.
 2. Вивчення мофолого-анатомічної будови бруньок ліщини звичайної Corylus avellana L. / О.П. Хворост, Ю.А. Федченкова, К.С. Скребцова, А.І. Попик. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 3. С. 42-45.
 3. Вивчення морфолого-анатомічної будови бруньок вільхи клейкої Alnus glutinosa (L.) Gaertn. / О. П. Хворост, Ю. А. Федченкова, К. С. Скребцова, А. І. Попик. Фармацевтичний часопис. 2019. №3. С. 21-26.
 4. Визначення арбутину в груші звичайної листі сортів Лимонка, Лісова красуня та Ноябрська / Novosel О. М., Kyslychenko V. S., Fedosov А. І., Andriukova L. М., Voloshyna А. А. Медична та клінічна хімія. 2020. №1. С. 118-122.
 5. Вміст макро- та мікроелементів у сировині Centaurea cyanus L. / І. Б. Пєткова, Л. М. Унгурян, Л. М. Горяча, І. О. Журавель, В. С. Кисличенко. Фітотерапія. Часопис. 2020. № 2. С. 48-50.
 6. Вміст макро- та мікроелементів у сировині Centaurea cyanus L. / І. Б. Пєткова, Л. М. Унгурян, Л. М. Горяча, І. О. Журавель, В. С. Кисличенко. Фітотерапія. Часопис. 2020. № 2. С. 48-50.
 7. Встановлення ефективної дози рідкого естракту ліщини звичайної листя та дослідження його антиоксидантної активності / Ю. А. Федченкова, Л. С. Фіра, О. П. Хворост, К. С. Скребцова. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2019. № 4. С.129-135.
 8. Габчак Н., Дубіс Л. Досвід  міста Ужгорода у використанні міні-скульптур у розвитку міського туризму. Міжнародна науково-практична конференція: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Том V/ [редактори-упорядники А.Душний, М.Махмудов,  М. Стреначікова]. – Баку-Банська Бистриця-Ужгород-Херсон. Посвіт, 2019. –  С. 457–467.
 9. Габчак Н., Дубіс Л.  Особливості міського туризму. «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції», ТОМ VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці/ [ Ред.:  Ян Гжесяк, Іван Зимомря, Василь Ільницький]. Конін-Ужгород-Бєльско-Бяла-Київ: Посвіт, 2019. – С.184–185.          
 10. Гладкий О. В., Килівник В. С. Сутність регіональної конкурентоспроможності локальних територіально-виробничих систем / Теорії конкуренції та практики визначення  конкурентоспроможності в умовах безпекоорієнтованого розвитку: колективна монографія. / За ред. М. М. Меркулова; відп. ред. В. І. Захарченко; ОНПУ, ІДГУ. – Ізмаїл, Одеса: Фенікс, 2020 . – С. 46-58.
 11. Гладкий О. В. Основні передумови та пріоритети розвитку Wellness і SPA туризму  Україні/ Перспективи розвитку туризму в Україні та в світі: управління, технології,Гладкий О. В., Даценко Є. В. Сучасні інноваційні стратегії туристичного підприємства // Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. – C. 14-17.
 12. Гладкий О. В. Особливості розвитку і територіальної організації грального бізнесу в України// Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – C. 118-122.
 13. Гладкий О. В. Основні проблеми розвитку health-туризму курортної дестинації м. Немирів Вінницької області // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні» (14-15 травня 2020 р., Львів.). – Львів, 2020. – С.
 14. Гладкий О. В. Методологія і методика наукових досліджень регіональних ринків туристичних послуг // Географія та туризм : наук. зб. – К.: Альтерпрес, 2019. – Вип. 48. – С. 3-12.
 15. Гладкий О. В. Від індивідуалізації свідомості до «макдональдизації» уподобань: нове обличчя сучасного студента // Вища школа. Науково-практине видання. – 2019. - № 11 (184). - С. 91-97.
 16. Гладкий О., Скляров О., Зварич І.,  Чанцева Н. Степан Іщук. Економіко-географ, учений, педагог, патріот, громадянин України // Вища школа. Науково-практине видання. – 2020. - № 2 (187). - С. 10-111.
 17. Дубіс Л. Геотуристична привабливість долини річки Случ у межах Волинського Полісся / Лідія Дубіс, Наталя Соловей // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – C. 409–415.
 18. Життя у служінні науці. Книга спогадів до 95-річчя від дня народження професора Максютіної Ніни Павлівни / В.М. Мінарченко, Н.П. Ковальська, Л.М. Мазиня та ін. Київ, 2020.
 19. Зінько Ю. Рекреаційно-туристичний потенціал національних парків Західної України / Юрій Зінько, Марта Мальська, Лідія Дубіс, Оксана Шевчук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – C. 403–408.
 20. Іосипенко О. О., Кисличенко В. С., Омельченко З. І. Вивчення амінокислотного складу листя кабачків. Медична та клінічна хімія. 2020. №. 2. С. 72-80.
 21. Килівник В. С., Гладкий О. В. Напрямки професійної діяльності та науково-освітньої співпраці ДП «Клінічний санаторій «Авангард» м. Немирів Вінницької області // Медична наука та практика ХХІ століття : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 січня – 1 лютого 2020 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2020. – С. 102-107.
 22. Килівник В. С., Гладкий О. В. Стан та перспективи розвитку ринку санаторно-курортних послуг в Україні // Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 січня 2020 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2020. – C. 88-94.
 23. Килівник В. С., Гладкий О. В. Модель оцінки ефективності просування курортного продукту ДП "Клінічний санаторій "Авангард" // Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро. 7-8 лютого 2020 року). – Дніпро, Оргнізація наукових медичних долджень «Salutem», 2020. – C. 50-56.
 24. Килівник В. С., Гладкий О. В. Сучасні технології проектування санаторно-курортного продукту // Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 14–15 лютого 2020 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2020. – С. 77-84.
 25. Коваленко С.І. Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять студентів I курсу, медичних факультетів, спеціальності «Медицина» Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Казунін М.С., Холодняк С.В., Антипенко О.М.; Москаленко О.С., Мартиненко Ю.В., Запоріжжя: ЗДМУ, 2020, 235 с. (Протокол №3 від 28.02.2020).
 26. Kravtsov D., Voskoboinik O., Kovalenko S. (2020). Synthesis, antimicrobial and mitotic toxicity evaluation of new 6-substituted 2-(benzo[4,5]imidazo[1,2-c]quinazolin-5(6H)-yl)acetic acids. J. Heterocyclic Chem.http://dx.doi.org/10.1002/jhet.4161.
 27. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  16 с.
 28. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  48 с.
 29. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  14 с.
 30. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Сучасні підходи до  створення фітопрепаратів» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd» / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  26 с.
 31. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Сучасні підходи до створення фітопрепаратів» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  32 с.
 32. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Сучасні підходи до  створення фітопрепаратів» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  16 с.
 33. Інші здобутки: розроблено та оновлено 31 робочу програму з дисциплін, що викладаються на кафедрі.
 34. Академіком Хворост О.П. видано монографій, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій            - 6:
 35. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  16 с.
 36. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  48 с.
 37. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  14 с.
 38. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Сучасні підходи до  створення фітопрепаратів» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd» / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  26 с.
 39. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Сучасні підходи до створення фітопрепаратів» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  32 с.
 40. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Сучасні підходи до  створення фітопрепаратів» для здобувачів вищої освіти рівня Рhd / Кисличенко В. С., Хворост О.П. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. -  16 с.
 41. Методологія  розрахунку  показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та  їх геоінформаційне картографування: монографія / О.М.Патиченко, І.П.Ковальчук [за наук. ред. проф. І.П.Ковальчука]. Х.: Глобус, 2020. 154 с.
 42. Погодіна Л.І., Бурда Н.Є., Кисличенко В.С. Вивчення амінокислотного складу хвилівника звичайного (Aristolochia clematitis L.). Фітотерапія. Часопис. 2019. № 3. С. 49-52.
 43. Поліш Н.В., Марінцова Н.Г., Кархут А.І., Журахівська Л.Р., Конечна Р.Т., Воскобойнік О.Ю., Коваленко С.І., Новіков В.П. (2020). Синтез нових 1,2,4-триазино- та 1,2,4-триазоловмісних похідних 1,4-нафтохінонів як перспективних біологічно активних сполук . Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 5: 73-80. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-132-5-73-80.
 44. Посохова І. Ю., Хворост О. П., Федченкова Ю. А. Порівняльний аналіз морфолого-анатомічних особливостей будови листя поширених представників родини Lauraceae. Фітотерапія. Часопис. 2019. № 4. С. 46-50.
 45. Ресурсознавство лікарських рослин. Журнал для практичних занять /В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, О. М. Новосел, Н. Є. Бурда, К. С. Скребцова, Г. С. Тартинська, Л. М. Горяча, В. В. Процька, А. І. Попик. – 4-е вид., доп. – Х., 2020. – 33 с.
 46. Робочий зошит з нутриціології / В.С. Кисличенко, Н.В. Попова, О.М. Новосел, З.І. Омельченко, Н.Є. Бурда, А.І. Попик, Л.М. Горяча, Г.С. Тартинська. – Х.: НФаУ, 2020. – 77 с.
 47. Ставицький В.В., О.Ю. Воскобойник, Носуленко І.С., О.О. Клімова, О.А. Бражко, С.І. Коваленко (2019). Заміщені 7,8-дигідро-2Н-піроло[1,2-а][1,2,4]триазино[2,3-с]хіназолін-5а(6Н)-алкілкарбонові кислоти – перспективний клас низькотоксичних протизапальних агентів. / // Фармацевтичний часопис, 3, 5-12. DOI: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.3.10468
 48. Фармакогнозія. Лабораторний практикум : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел, В.Ю. Кузнєцова, З.І. Омельченко, О.А. Кисличенко, Н.Є. Бурда, Л.М. Горяча, В.В. Процька, М.М. Кузнецова / За ред. В.С. Кисличенко, І. О. Журавель. – Х.: НФаУ, 2019. – 146 с.
 49. Фармакогнозія: Лабораторний практикум: Навчальний посібник / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел, Н.Є. Бурда, Ю.А. Федченкова, Л.М. Горяча, В.В. Процька, Г.С. Тартинська, К.С. Скребцова / За ред.В. С. Кисличенко, І. О. Журавель. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – Х.: НФаУ, 2019. – 104 с. (для заочної форми навчання)
 50. Фармакогнозія: Посібник для підготовки до іспиту: Навчальний посібник / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, О. М. Новосел та ін., за ред. В. С. Кисличенко, І. О. Журавель. Х.: ЧП ЦэиПП «Райдер», НФаУ, 2019. Вид. 3-е. 84 с.
 51. Фармакогнозія. Лабораторний практикум : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел, В.Ю. Кузнєцова, З.І. Омельченко, О.А. Кисличенко, Н.Є. Бурда, Л.М. Горяча, В.В. Процька, М.М. Кузнецова / За ред. В.С. Кисличенко, І. О. Журавель. – Х.: НФаУ, 2019. – 146 с.
 52. Фармакогнозія: Лабораторний практикум: Навчальний посібник / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел, Н.Є. Бурда, Ю.А. Федченкова, Л.М. Горяча, В.В. Процька, Г.С. Тартинська, К.С. Скребцова / За ред.В. С. Кисличенко, І. О. Журавель. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – Х.: НФаУ, 2019. – 104 с. (для заочної форми навчання)
 53. Фармакогнозія: Посібник для підготовки до іспиту: Навчальний посібник / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, О. М. Новосел та ін., за ред. В. С. Кисличенко, І. О. Журавель. Х.: ЧП ЦэиПП «Райдер», НФаУ, 2019. Вид. 3-е. 84 с.
 54. Analysis of diosgenin and phenol compounds in Tribulus terrestris L. / N.Ye. Burda, I.O. Zhuravel, M.F. Dababneh, Y.A. Fedchenkova. Pharmacia. 2019. №66(2). Р. 41-44. https://doi.org/10.3897/pharmacia.66.e35023
 55. Antypenko L., Sadykova Z., Shabelnyk K., Hassan F, Steffens Karl, Kovalenko S., Meyer Vera, Garbe Leif (2019). Synthesis and mode of action studies of novel {2‐(3‐R‐1H‐1,2,4‐triazol‐5‐yl)phenyl}amines to combat pathogenic fungi. Arch. Pharm. Chem. Life Sci.; e1900092. https://doi.org/10.1002/ardp.201900092
 56. Batiuchenko I., Fedchenkova Yu., Khvorost O. The study of the composition distilled with water vapor of common pumpkin flowers. Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. №35(2). Р. 57-59.
 57. Britchenko I., Romanchenko T. T., Hladkyi O. V. Potential of sustainable regional development in view of smart specialization  // Economic Studies journal. Bulgarian Academy of Sciences. – 2019. – Vol. 28. – Issue 6. – P. 88- 109. (Scopus)  загальний обсяг – 0,7 д.а.
 58. Grechana O. V. Serbin A. G., Bugayov V. D., Fukleva L. A., SaliyО. О. Introduction of alfalfa in the Southern Ukraine Ukrainian Journal ol Ecology. 2018. Vol. 8, No 1. P. 503-508.
 59. Grechana O. V., Serbin А. G. Study of native extracts from raw lupin yellow and alfalfa yellow (like-sickle or Romanian) by chromate mass spectrometry Journal of Chemistry and Technologies. 2018. Vol. 26, Is. 2. P. 40–44.
 60. Grechana O. V., Serbin A. G., Trshecinskkiy S. D., Panasenko O. I., Klimenko L. Yu., Oproshanska T. V., Saliy O. O. Some questions about Theae folia (Thea sinensis L. seu Camellia sinensis L. Kuntze) as a medicinal raw material EurAsian Journal of Biosciences. 2020. № 14. P. 2569 – 2575.
 61. Determination of free and bound amino acids in plant raw materials of Zea mays L. by the method of high-performance liquid chromatography / U.V. Karpiuk, V.S. Kyslychenko, I.S. Cholak, O.I. Yemelianova. Pharmacognosy Research. 2020;12:143-8. DOI: 10.4103/pr.pr_78_19
 62. Drapak I., B. Zimenkovsky, L. Perekhoda, S. Kovalenko, L. Logoyda (2019). LC-MS/MS method development and validation for the determination of cardiazol in human plasma. International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(4), 380-385. DOI: http://dx.doi.org/10.22159/ijap.2019v11i4.33482.
 63. Drapak I., B. Zimenkovsky, L. Perekhoda, S. Kovalenko, L. Logoyda (2019). Development and validation of LC-MS/MS method for estimation of urocarb in human plasma.. International Journal of Applied Pharmaceutics (Int J App Pharm), 11(5), 125-130. DOI:  https://doi.org/10.22159/ijap.2019v11i5.33873.
 64. Hladkyi O. V., Kurakina A. The essence of tourism services quality management in outgoing touroperating // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – С. 128-131.
 65.  Hladkyi O. V. The development of touristic brand of Nemyriv city resort (Vinnitska region) and sanatorium “Avangard” // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : [Електронне видання] : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2020. − С. 110-113.
 66.  Hladkyi Oleksandr, Volodymyr Kulivnuk, Sergey Rudyk, Tetiana Tkachenko, Tetiana Shparaga Using of information environment model for development of enterprises’ economics efficiency in industrial agglomeration  // Proceedings of 2019 International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” PIC S&T`2020. (October 6-9, 2020). – 2020. – Vol. . – P. . (WoS)
 67. Hladkyi Oleksandr, Mazurets Roman The conceptual framework of brand management and its influence on tourist destination development // Географія та туризм : наук. зб. – К.: Альтерпрес, 2019. – Вип. 52. – С.  3-9.
 68. HPLC study of phenolic compounds in Mirabilis jalapa raw material / Dhurgham Khalid Abed Sarray, L.M. Horiacha, I.O. Zhuravel, A.I. Fedosov. Pharmacia. 2020. №67(3). Р. 145-152. doi: 10.3897/pharmacia.67.e52585
 69. Identification and quantitative analysis of furostanol glycosides in caltrop / Burda N., Zhuravel I., Dababneh M.F., Kotov A., Kotova E., Popyk A. Pharmacia. 2020. V. 67(4). P. 187-191. https://doi.org/10.3897/pharmacia.67.e37433
 70. Fatty acid composition of vegetable marrows and zucchini leaves / Iosypenko O.O., Kyslychenko V.S., Omelchenko Z.I., Burlaka I.S. Pharmacia 2019. V. 66(4). Р. 201-207.
 71. Kazunin M.S., O.Yu. Voskoboynik, I.S. Nosulenko, G.G. Berest, S.V. Kholodnyak, B.O. Pryymenko, S.I. Kovalenko (2019). Synthesis, antiradical and antimicrobial activity of new pteridine-2,4,7-trione derivatives. J. Heterocyclic Chem., 1-13. DOI: 10.1002/jhet.3774
 72. Kazunin M. S., O. Yu. Voskoboynik, S. V. Shishkina, O. M. Antypenko, S. I. Kovalenko (2020). A Simple and Convenient Method for the Synthesis of 1-Methyl-7-arylfuro[3,2-g]­pteridine-2,4(1H,3H)-diones and Their Substituted Derivatives. Acta Chim. Slov. 67, 586–593.. DOI: 10.17344/acsi.2019.5601.
 73. Kholodniak Olena V., M.S. Kazunin, Fatuma Meyer, Sergiy I. Kovalenko, Karl G. Steffens (2020). Novel N-cycloalkylcarbonyl-N-aryl-thioureas: Synthesis, Design, Antifungal Activity and Gene Toxicity. Chemistry and Biodiversity, 17, е2000212. DOI: 10.1002/cbdv.202000212
 74. Kholodniak O.V., Sokolova K.V., Kovalenko S.I., Podpletnya O.A. (2020). Directed search for compounds that affect the excretory function of rat kidneys, among new cycloalkylcarbonyl thioureas and thiosemicarbazides derivatives. Медична та клінічна хімія. 22(2): 5-16. DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2020.v.i2.11351
 75. Kuznetsova M., Zhuravel I., Hutsol V. The study of qualitative and quantitative content of amino acids in cabbage leaves (Brassica oleracea L.). Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. №35(2). Р. 48-51.
 76. Кyslychenko O.A., Protska V.V., Zhuravel I.O. HPLC determination of phenolic compounds content in Parmelia sulcata and Parmelia vagans thalli. Pharmacia. 2019. №66(4). Р. 161-164. https://doi.org/10.3897/pharmacia.66.e35194
 77. Martynenko Yu. V., Berest G. G., Bukhtiayrova N. V., Belenichev I. F., Voskoboinik O. Yu., Kovalenko S. I. (2020). 2-[(3-Aminoalkyl-(alkaryl-,aryl-))-1H-1,2,4-triazol-5-yl]anilines: synthesis and anticonvulsant activity. Turk. J. Chem, doi:10.3906/kim-2002-24.
 78. Mazaraki A., Melnichenko S., Vedmid V., Boiko M. and other Ukraine and the World: the Toutism System: [collective monograph] / in edition A. Mazaraki. / Tkachenko T. I., Hladkyi O. V. Features of the international market of Health tourism system services and the role of Ukriane in its develpoment and functioning. – Prague. – Nemoros s.r.o. - 2019. – Czech Republic. - P. 110-125.
 79. Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Romanchenko T. T. Smart business development in Ukraine (via the example of Cherkasy region) // Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019). – Kyiv : KNUTE. – P. 145-153.
 80.  Tkachenko T. I., Hladkyi O. V., Zhuchenko V. G. The directions of SPA & Wellness tourism development in Ukraine // Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE. –  P. 210-217.
 81. Shparaga Using of information environment model for development of enterprises’ economics efficiency in industrial agglomeration  // Proceedings of 2019 International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology” PIC S&T`2020. (October 6-9, 2020). – 2020. – Vol. . – P. . (WoS) загальний обсяг – 0,2 д.а.
 82. Shimorova Y., Kyslychenko V., Horiacha L. Amino acids composition study of parsnip (Pastinaca sativa L.). Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. №38(1). Р. 42-45.
 83. Shvets V., A. Voskoboynik, G.G. Berest, S. Kovalenko, M. Agibailov, O. Kulchitskiy, N. Kulchitska, V. Davydov (2019). Age Peculiarity Manifestation of Antioxidant Effect of 6-hexyl-3,6-dimethyl-6,7-dihydro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-c]quinazolin-2-one on Rats under the Intermittent Hypobaric Hypoxia. Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences, 8(2), 295-297. DOI: 10.4103/jrptps.JRPTPS_30_19
 84. Stavytskyi V., O. Antypenko, I. Nosylenko, G. Berest, O. Voskoboinik, S. Kovalenko (2020). Substituted 3-R-2,8-Dioxo-7,8-dihydro-2H-pyrrolo[1,2-a][1,2,4]triazino[2,3-c]quina­zoline-5a(6H)carboxylic Acids and Their Salts – a Promising Class of Anti-inflammatory Agents. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Med. Chem. DOI: 10.2174/1871523019666200505073232
 85. Stavytskyi V., O. Voskoboinik, O. Antypenko, N. Krasovska, K. Shabelnyk, I. Konovalova, S. Shishkyna, S. Kholodniak, S. Kovalenko (2020). Tandem heterocyclization of 2-(azolyl-(azinyl-))anilines as an efficient method for preparation of substituted pyrrolo[1,2-a]azolo-(azino-)[c]quinazolines. J. Heterocyclic Chem., 57(3):1249-1260. https://doi.org/10.1002/jhet.3862.
 86. Stavytskyi V., О. Voskoboinik, М. Kazunin, I. Nosulenko, S. Shishkina, S. Kovalenko (2020). Substituted pyrrolo[1,2-a][1,2,4]triazolo-([1,2,4]triazino-)[c]quinazoline-4a(5a)-propanoic acids: synthesis, spectral characteristics and anti-inflammatory activity. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 1, 61-70. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-128-1-61-70.
 87. Logoyda L., Kovalenkо S., Gaafar M., Abdel-Megied A. M., Elbarbry F. A. (2020). A validated LC-MS/MS method for the quantification of amlodipine, bisoprolol, enalapril and enalaprilat-Application to pharmacokinetic study in healthy volunteers. Microchemical Journal, 155, 104700. doi:10.1016/j.microc.2020.104700.
 88. Stavytskyi V.V., Nosulenko I.S., Kandybey K.I., Voskoboinik O.Yu., Kovalenko S.I. (2020). Esters and amides of 3-R-2,8-dioxo-7,8-dihydro-2H-pyrrolo[1,2-a][1,2,4]triazino[2,3-c]quinazolin-5a(6H)-carboxylic (-propanoic) acids: synthesis and biological activity. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 18, 1 (69): 14-21. https://doi.org/10.24959/ophcj.20.192826.
 89. Stavytskyi V.V., Nosulenko I.S., Portna O.O., Shvets V.M., Voskoboynik O.Yu., Kovalenko S.I. (2020). Substituted pyrrolo[1,2-a][1,2,4]triazolo-(triazino-)[c]quinazolines - a promising class of lipoxygenase inhibitors. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 13, 1(32): 4-10. DOI: 10.14739/2409-2932.2020.1.198109.
 90. Study of Amino Acid Composition and Basic Technological Parameters of Viburnum Fruits Harvested in Ukraine / O.P. Khvorost, B.S. Leontiiev, A.O. Yaroshenko, O.S. Shpychak. Journal of Global Pharma Technology. 2020. Vol. 12, Issue 01 (Suppl.). Р. 618-624.
 91. Resource science of medicinal plants. Copy-book / V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk, V. Yu. Kuznietsova, I.O. Zhuravel, O.A. Kyslychenko, H.S. Tartynska / edited by V.S. Kyslychenko. Kharkov: NUPh, 2020. – 32 p.
 92. Resource science of medicinal plants. Copy-book / V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk, V. Yu. Kuznietsova, I.O. Zhuravel, O.A. Kyslychenko, H.S. Tartynska / edited by V.S. Kyslychenko. Kharkov: NUPh, 2020. – 32 p.
 93. Pharmacognosy. Laboratory hand-book / V.S. Kyslychenko, I.G. Gurieva, V.Yu. Kuznetsova, L.V. Lenchyk, I.O. Zhuravel, O.A. Kyslychenko, H.S. Tartynska / edited by V.S. Kyslychenko. Kharkov: НФаУ, 2019. – 136 p.
 94. Pharmacognosy. Laboratory hand-book / V.S. Kyslychenko, I.G. Gurieva, V.Yu. Kuznetsova, L.V. Lenchyk, I.O. Zhuravel, O.A. Kyslychenko, H.S. Tartynska / edited by V.S. Kyslychenko. Kharkov: НФаУ, 2019. – 136 p.
 95. Voskoboinik O.Yu., V.V. Stavytskyi, O.M. Antypenko, M.S. Kazunin, D.V. Kravtsov, S.V. Shishkina S.I. Kovalenko (2020). Synthesis and structure of pyrido[1,2-a]quinazoline condensed derivatives. Synthetic Communications. 50(13), 2043–2051. https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1762223
 96. Welchinska Elena. The use of forensic chemistry methods in the determination of counterfeit drugs. In P. Hájek, & O. Vít (Ed.), CBU International Conference Proceedings. 7, pp. 858-863. Prague: CBU Research Institute. doi:https:// doi.org/10.12955/cbup.v7.1334.  Published: 2019-09-30 . www.iseic.cz,www.journals.cz. (Sent to Web of Science for indexation).
 • УВАГА!
 
Коментарі

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту